Životné prostredie a energetika

Komisia sleduje a pripomienkuje navrhované zmeny v legislatíve alebo prichádza s vlastnými podnetmi v oblastiach voda a pôda, ovzdušie a kvóty, odpady,  energetika a štruktúra ceny elektrickej energie.

Samostatnou a prierezovou témou je elektromobilita.

Zasadnutia komisie sa konajú vždy vo štvrtok 2. týždňa posledného mesiaca v kvartáli.