Zamestnávatelia: Novela zákona o odpadoch je v rozpore s Ústavou SR a smernicou EÚ

Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov ako členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR vyjadrujú spoločný nesúhlas s tým, aby sa takzásadné legislatívne zmeny, aké prinesie novela zákona o odpadoch, prijímali v skrátenom legislatívnom konaní bez rozsiahlej diskusie a vyčíslenia vplyvov. Postup, ktorý pri novelizácii zákona zvolilo Ministerstvo životného prostredia SR nie je v súlade so zásadami právneho štátu.

Zmeny v zákone o odpadoch včera prešli prvým čítaním v parlamente. „Napriek závažnosti týchto zmien a ichzásahu do podnikateľského prostredia sme nemali možnosť vyjadriť sa. Novela pritom snajväčšou pravdepodobnosťou prinesie okrem zmeny v pravidlách triedenia odpadov aj výrazné zvyšovanie poplatkov za triedený zber,“ upozorňuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov.

Zmeny v zákone totiž zavedú štátnu regulácia výšky platieb pre zberové spoločnosti, čo je závažný vstup dohospodárskych vzťahov, ktoré na Slovensku fungujú na princípe trhového mechanizmu. Zásah je zároveň vzásadnom rozpore s princípmi voľného a slobodného trhu, na ktorých je postavené hospodárstvo Slovenskej republiky, čo deklaruje článok 55 Ústavy Slovenskej republiky.

Zamestnávatelia upozorňujú, že stanovenie minimálnych sadzieb zo strany štátu je reguláciou, ktorá výrazne finančne zaťaží všetkých výrobcov obalov a neobalových výrobkov a zberovým spoločnostiam vytvorí priestor na neefektívnu a nehospodárnu činnosť, prípadne generovanie nezaslúženého zisku. Tento zisk zároveň nebude kontrolovaný ani zo strany výrobcov, ani zo strany štátu.

„Peniaze, ktoré by mohli byť efektívne využité na triedený zber či na osvetu a vzdelávanie v oblasti triedeného zberu, budú z odpadového hospodárstva odčerpávané do súkromných spoločností,“ dodáva Oto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Zamestnávatelia týmto apelujú na poslancov, aby dôkladne zvážili svoj postoj k predmetnej novele. Akákoľvek cenová regulácia zo strany štátu podlieha v demokratických krajinách nezávislému regulačnému orgánua uplatňuje sa len vo výnimočných a krajných prípadoch. Napríklad v prípade hrozby monopolu. Predmetnou novelou zákona o odpadoch naša krajina zároveň poruší rámcovú smernicu EÚ o odpadoch.