Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Asociácia priemyselných zväzov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stravovacie poukážky“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Asociácia priemyselných zväzov
Sídlo: Ventúrska 10, 811 01, Bratislava
Splnomocnený zástupca: Mgr. Andrej Lasz
IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
IČ DPH: –
E-mail: sekretariat@asociaciapz.sk
Internetová stránka: https://www.asociaciapz.sk/

2. Elektronická adresa predloženia/doručenia ponuky: vo@asociaciapz.sk

3. Predmet obstarávania:

– dodávka stravovacích poukážok (stravných lístkov alebo elektronických stravných lístkov vrátane dobíjateľnej karty, ktorou je možné elektronické stravné lístky používať pri platbe) podľa § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v počte maximálne 5 387 kusov,

– nominálna hodnota stravovacích poukážok 4,20 EUR,

– celková nominálna hodnota stravovacích poukážok 22 625,40 EUR

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda

Návrh rámcovej dohody bude v súlade s bodom 5 tejto výzvy (Podrobný opis predmetu zákazky) a úspešný uchádzač ho predloží verejnému obstarávateľovi e-mailom, pričom povinnou náležitosťou návrhu rámcovej dohody budú nasledujúce alebo obdobné ustanovenia:

– dodávateľ bude do sídla objednávateľa dodávať stravovacie poukážky na základe objednávok objednávateľa,

– objednávateľ nie je povinný odobrať celé množstvo uvádzaného maximálneho počtu stravovacích poukážok a v prípade potreby zmeny nominálnej hodnoty stravovacích poukážok sa rámcová dohoda bude plniť naďalej (až do vyčerpania maximálneho množstva stravovacích poukážok), a to pri novej nominálnej hodnote pri zachovaní dohodnutej výšky odmeny. Náklady spojené s prípadnou zmenou nominálnej hodnoty stravovacej poukážky sú započítané do provízie dodávateľa a takáto zmena nebude mať vplyv na maximálnu hodnotu celkovej ceny rámcovej dohody.

– rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2020 alebo do vyčerpania maximálnej celkovej ceny za plnenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Pred uplynutím doby platnosti tejto dohody podľa ods. 1 tohto článku rámcovej dohody je možné túto dohodu ukončiť:

a) písomnou dohodou oboch účastníkov rámcovej dohody;

b) písomnou výpoveďou. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu aj bez uvedenia dôvodu.

c) okamžitým písomným odstúpením od tejto rámcovej dohody z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody.

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
– Lehota plnenia: od 23.09.2019 do 31.12.2020 – Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry,

– Doba platnosti stravných poukážok minimálne do konca roka v ktorom boli vydané, – Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre pozostávať z:

a) hodnoty poukážok – ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných poukážok,

b) ceny poplatku za poskytnutie služby,

c) DPH z ceny poplatku za poskytnutie služby ak je dodávateľ platcom DPH.

– Poplatok za poskytnuté služby pokrýva všetky náklady dodávateľa a zahŕňa províziu, balenie, poistenie, poplatky spojené s vyhotovením, dodaním predmetu zákazky (v prípade elektronických stravných lístkov aj vrátane dobíjateľnej karty, ktorou je možné elektronické stravné lístky používať pri platbe), vrátením alebo výmenou a všetky ostatné náklady,

– Výška poplatku za poskytnutie služby (ďalej aj ako „provízia“) sa vyjadruje % z nominálnej hodnoty stravných poukážok a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa, resp. iná adresa v Bratislave určená v objednávke, do 31.12.2020

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.12.2020

8. Financovanie predmetu zákazky: Predmetný prieskum trhu sa uskutočňuje v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ITMS č. 312031V749.

9. Lehota na predloženie ponuky: 17.09.2019 do 8:00 hod

10. Podmienky účasti: n/a

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predpokladaného počtu stravovacích poukážok v EUR s DPH vyjadrená na 2 desatinné miesta, a to vrátane poplatku za poskytnutie služieb súvisiacich s ich dodaním.

Pomocné kritérium pre prípad rovnosti ponúk na prvom mieste:

– ak dôjde k rovnosti ponúk na prvom mieste, úspešná bude ponuka, ktorá bude mať v čestnom vyhlásení predloženom v ponuke uchádzača vyšší počet zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktoré zamestnáva aspoň na polovičný úväzok a podľa čestného vyhlásenia aj zamestnávať bude počas celého trvania zmluvného vzťahu uzavretého na základe vyhodnotenia tohto prieskumu trhu.

Údaje o počte ťažko zdravotne postihnutých, uvedené v čestnom vyhlásení uchádzača, budú môcť byť overené verejným obstarávateľom tak, že požiada úspešného uchádzača o predloženie relevantných dokladov potvrdzujúcich ním uvedené údaje. Dôvodom uplatnenia uvedeného vyhodnocovacieho kritéria je záujem verejného obstarávateľa na trvalej udržateľnosti zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím;

12. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuky prosíme v určenej lehote na predkladanie ponúk predložiť e-mailom na adresu vo@asociaciapz.sk, a v predmete e-mailu uviesť názov prieskumu trhu „Stravné poukážky“
– Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 11. tejto výzvy
c. Čestné vyhlásenie podľa bodu 11 tejto výzvy

13. Otváranie ponúk: 17.09.2019, o 8:30 h, neverejné otváranie ponúk bez účasti uchádzačov

14. Lehota viazanosti ponúk: min. do 17.10.2019

15. Kontakt určený pre styk so záujemcami a uchádzačmi: vo@asociaciapz.sk

V Bratislave, dňa 9.9.2019