Výkonný výbor

Výkonný výbor je kolektívnym riadiacim, rozhodovacím a spoločne s prezidentom APZ aj štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami asociácie zverené do pôsobnosti iného orgánu.

Každý člen APZ má právo nominovať dvoch členov. Členom Výkonného výboru je spravidla prezident členského zväzu a ďalší člen nominovaný príslušným členským zväzom – spravidla viceprezident.  Prezidenti členských zväzov sú zároveň v pozícii viceprezidentov APZ.

Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva prezident podľa potreby, spravidla však jedenkrát za mesiac. Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov, pokiaľ Stanovy nevyžadujú jednohlasné stanovisko.

Do právomocí Výkonného výboru patrí napríklad: 

  • spomedzi členov Výkonného výboru voliť prezidenta APZ a odvolávať ho,
  • zastupovať prostredníctvom prezidenta APZ záujmy APZ na všetkých dostupných úrovniach na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí,
  • schvaľovať zmluvy a ďalšie písomnosti, ktoré v mene APZ podpisuje prezident APZ spoločne s ktorýmkoľvek ďalším jedným viceprezidentom APZ,
  • schvaľovať prihlášky nových členov APZ,
  • rozhodovať o návrhu na vylúčenie člena APZ,
  • určovať interné pravidlá hospodárenia APZ,
  • menovať Generálneho sekretára APZ a prijímať ďalších zamestnancov sekretariátu