Výkonný výbor

Výkonný výbor je kolektívnym riadiacim, rozhodovacím a spoločne s prezidentom APZD aj štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami asociácie zverené do pôsobnosti iného orgánu.

Každý člen APZD má právo nominovať dvoch členov. Členom Výkonného výboru je spravidla prezident členského zväzu a ďalší člen nominovaný príslušným členským zväzom – spravidla viceprezident.  Prezidenti členských zväzov sú zároveň v pozícii viceprezidentov APZD.

Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva prezident podľa potreby, spravidla však jedenkrát za mesiac. Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov, pokiaľ Stanovy nevyžadujú jednohlasné stanovisko.

Do právomocí Výkonného výboru patrí napríklad: 

  • spomedzi členov Výkonného výboru voliť prezidenta APZD a odvolávať ho,
  • zastupovať prostredníctvom prezidenta APZD záujmy APZD na všetkých dostupných úrovniach na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí,
  • schvaľovať zmluvy a ďalšie písomnosti, ktoré v mene APZD podpisuje prezident APZD spoločne s ktorýmkoľvek ďalším jedným viceprezidentom APZD,
  • schvaľovať prihlášky nových členov APZD,
  • rozhodovať o návrhu na vylúčenie člena APZD,
  • určovať interné pravidlá hospodárenia APZD,
  • menovať Generálneho sekretára APZD a prijímať ďalších zamestnancov sekretariátu