Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom APZ. V období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia môže nevyhnutné operatívne rozhodnutia urobiť Prezident a Prezídium po predchádzajúcom súhlase členov Výkonného výboru a následným schválením Valným zhromaždením.

Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.

Do právomoci Valného zhromaždenia patrí napríklad:

  • schvaľovať zmenu a doplnenie Stanov APZ,
  • schvaľovať zmluvy o súčinnosti a spolupráci APZ s tretími osobami,
  • rozhodovať o prijatí nového člena APZ a vylúčení člena z APZ,
  • rozhodovať o výške členského príspevku,
  • potvrdiť vo funkcii Prezidenta APZ, ktorého zvolí Výkonný výbor,
  • voliť a odvolávať členov Výkonného výboru APZ,
  • voliť a odvolávať členov Dozornej rady APZ a predsedu Dozornej rady APZ,
  • schvaľovať návrh rozpočtu a účtovnú uzávierku APZ
  • rozhodovať o zániku APZ.