TS: Novela Zákona o dani z príjmov mala podnikateľov podporiť, namiesto toho im zvýši mzdové náklady

Novela Zákona o dani z príjmov mala pôvodne obsahovať daňové opatrenia na podporu investícií do Priemyslu 4.0. Zámer je uvedený aj v predbežnej správe k novele z novembra 2019. Podnikatelia tak mali dôvod na radosť. Žiaľ, z podpory, ktorá by v čase krízy výrazne pomohla naštartovať našu ekonomiku, zdá sa, zatiaľ nebude nič. Naopak, novela zákona zvýši výdavky firmám aj zamestnancom v podobe daňovo-odvodového zaťaženia niektorých benefitov.

Ministerstvo financií SR pritom v uznesení vlády č. 185/2019 zo 17. 4. 2019 konštatuje, že realizácia investícií do moderných technológií je nutnou podmienkou udržania konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky v porovnaní so zahraničím. Práve to malo byť cieľom novelizácie zákona. „V neskoršom štádiu legislatívneho procesu sme zistili, že ministerstvo od zámeru upustilo a návrh, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, žiadne opatrenie na podporu investícií nezavádza. Asociácia priemyselných zväzov si v tejto súvislosti uplatnila zásadnú pripomienku,“ uviedol generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Finálny návrh novely, o ktorom už rokovala vláda, však napokon nič také neobsahoval. Po prvom čítaní v parlamente bol pridelený výborom NR SR pod gesciou Výboru NR SR pre financie a rozpočet, odkiaľ sa vrátil doplnený o 36 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.Nejde však len o kozmetické úpravy, ale výrazné zmeny so značným vplyvom na zamestnávateľov a zamestnancov. Obsahom novely zákona o dani z príjmov sa totiž ruší oslobodenie 13. a 14. platov, príspevku na rekreáciu (tzv. rekreačný poukaz) aj príspevku na športovú rekreáciu detí od daní.

„Sme veľmi znepokojení, že ani jeden z týchto návrhov nebol predmetom konzultácií, predbežného ani medzirezortného pripomienkového konania,“ dodal Andrej Lasz.

V prípade schválenia v parlamente APZ žiada o úpravu Zákonníka práce tak, aby príspevok na rekreáciu bol dobrovoľný aj pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Žiada tiež úpravu zákona o sociálnom fonde, ktorá umožní vyplácanie rekreačných poukazov zo sociálneho fondu po dohode so zástupcami zamestnancov.

Vláda SR sa pritom vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou. Obchádzanie medzirezortného pripomienkového konania, navyše v čase ekonomickej krízy, považuje APZ za zásadné porušenie legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov, ako aj aj pravidiel rokovania sociálnych partnerov.