Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk           www.minedu.sk             www.ludskezdroje.gov.sk

Názov projektu: Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS: 312011V983
Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu: od 03/2019 do 03/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 780 130,64 €
Koordinátor: Asseco Central Europe, a.s.
Názov zákazky: Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií
Dĺžka realizácie zákazky: od 07/2021 do 02/2023

 

Cieľ projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Cieľové skupiny

– Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby
– Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
– Starší ľudia v produktívnom veku
– Uchádzači o zamestnanie

Prínos projektu

– Potvrdenie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií
– Lepšie uplatnenie na trhu práce
– Získanie zamestnania, resp. kariérny rast

Odborné aktivity 

Aktivita A – Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií
Aktivita B – Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi
Aktivita C – Spustenie pilotného overovania SOK

Výsledky projektu

– Register národných garantov min. 75 osôb
– Register autorizovaných osôb min. 375 osôb
– Sieť autorizovaných inštitúcií min. 120 inštitúcií
– Úspešní absolventi Systému overovania kvalifikácií min. 1872 osôb

Zapojené inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Konfederácia odborových zväzov SR
Združenie miest a obcí Slovenska