Si doma v sociálnom dialógu? K našim špecialistom prijmeme vedúceho/vedúcu oddelenia legislatívy

Hlavný legislatívec (vedúca pozícia)

MPK pre teba nie je cudzia skratka? Zaujímaš sa o dianie v politike a spoločnosti? Máš všeobecný rozhľad a nič Ti neunikne? Máš prirodzenú intuíciu a vieš kam sa pozrieť? Premýšľaš v širších súvislostiach, máš nadhľad? Nebojíš sa zodpovednosti a máš chuť v živote niečo dosiahnuť? Chceš byť vo vedení mladej dynamickej organizácie? Tripartita, štátna správa, sociálny dialóg…. Ak stále čítaš tento text, tak neváhaj a pošli životopis. Čaká Ťa tím špecialistov, ktorí sú pripravení plniť úlohy.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): od 1 800 eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 30. 4. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 7. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú/pracovný pomer na dobu neurčitú

Náplň pracovnej pozície:

 • spolupráca pri tvorbe plánov organizácie
 • aktívna účasť na pravidelných poradách vedenia
 • aktívna účasť v akčných tímoch procesného riadenia
 • podieľanie sa na vytváraní „ducha“ spoločnosti
 • koordinácia a vedenie tímu legislatívcov
 • monitoring materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov
 • koordinácia legislatívnych úloh, zodpovednosť za dodržiavanie termínov
 • vykonávanie právnych analýz a rozborov právnych predpisov
 • aktívna účasť pri príprave legislatívnych materiálov
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a na rozporových konaniach
 • zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy
 • pravidelná komunikácia s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy
 • právna podpora činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov
 • právna podpora pre členské zväzy APZ a ich firmy
 • iná odborná expertná činnosť týkajúca sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu – Podpora kvality sociálneho dialógu

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Zameranie:

 • právnické

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • sociálneho dialógu
 • legislatívy
 • vo vedúcej pozícii

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B2

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel – úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams
 • Slov-lex

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • priame jednanie
 • schopnosť riadiť malý tím a organizovať prácu schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • systémové plánovanie
 • schopnosť delegovať úlohy
 • schopnosť kontrolovať úlohy

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • vytrvalosť
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • lojálnosť
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť priorizovať činnosti
 • analytické myslenie
 • kreatívne riešenie problémov
 • schopnosť viesť ľudí
 • prirodzený líder
 • schopnosť inšpirovať ostatných

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 7. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Hlavný legislatívec“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4-ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass”.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.