Seminár SEZ-KES pre revíznych technikov bude v troch mestách

SEZ-KES pripravuje monotematický seminár pre revíznych technikov.

Téma: 

“Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6: 2018”

Miesto a dátum:

Bratislava 16. 4. 2019, kongresové a konferenčné priestory hotela Družba, Botanická 25

Prešov 29. 5. 2019, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22

Banská Bystrica 30. 5. 2019, Aula SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6

O seminári:

Seminár je zameraný na obnovenie, resp. nadobudnutie praktických zručností pri revíziách elektrických inštalácii nízkeho napätia. Tematické rozloženie seminára zameriava svoju pozornosť  na princípy
overovania bezpečnosti elektrických inštalácií pričom sa snaží jednoduchou a pochopiteľnou formou poukázať na postupy overovania ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle najnovších legislatívnych požiadaviek a STN.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka s požiadavkami najnovších noriem a legislatívy, ktorá v podstatnej miere zasahuje do činnosti revízneho technika. Štruktúra prednášok je zameraná ako na teoretickú, tak na praktickú činnosť revízneho technika na stavbách, pričom uvažuje s aktívnou
účasťou poslucháčov na praktických cvičeniach.

Absolvent seminára bude mať možnosť premietnuť teoretické, normatívne i legislatívne požiadavky na overovanie bezpečnosti elektrických zariadení v
praxi. Bude teoreticky i prakticky oboznámený s metódami a postupmi meraní vzhľadom k ochranným opatreniam. Dostane príležitosť samostatne merať, porovnať možnosti viacerých typov meracej techniky s ohľadom na správnu voľbu merania. Absolvent získa potvrdenie o účasti na seminári.

Bližšie informácie o programe seminára a možnostiach zakúpenia účasti cez e-shop nájdete na webovej stránke:

https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti

Pre viac informácií kontaktujte na vedúcu sekretariátu SEZ-KES:
Jana Hindáková
e-mail: sekretariat@sez-kes.sk
tel. č.: 02/5556 3938
MT: 0905/741 944