Sekretariát

Sekretariát je administratívnym a výkonným pracoviskom APZ, ktoré zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo Stanov APZ a rozhodnutí orgánov APZ. Zároveň je aj sekretariátom vnútorných organizačných štruktúr.

Jeho činnosť riadi a organizuje generálny sekretár, ktorý zodpovedá za jeho hospodárenie v súlade so schváleným rozpočtom.

Generálny sekretár je riadený prezidentom a zodpovedný výkonnému výboru.

Do právomocí Sekretariátu patrí napríklad:

  • zabezpečovanie úloh určených Valným zhromaždením, Výkonným výborom, Prezídiom, Prezidentom a Dozornou radou,
  • vedenie zoznamu členov APZ a pridružených členov APZ,
  • príprava podkladov pre rokovania a zasadnutia orgánov APZ, organizačné a administratívne zabezpečenie rokovaní a zasadnutí orgánov APZ, rokovaní a zasadnutí vnútorných organizačných štruktúr APZ,
  • informačný servis o vecných otázkach, ktoré majú väzbu na poslanie, účel a predmet činnosti APZ,
  • zabezpečovanie a spracovanie spoločných postupov a jednotných stanovísk APZ pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie,
  • spracovanie periodických informačno-prezentačných materiálov o APZ a ich účelová distribúcia.

 

 

 

 

 

Andrej Lasz

generálny sekretár APZ
andrej.lasz@asociaciapz.sk

Sekretariát:

Asociácia priemyselných zväzov
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

sekretariat@asociaciapz.sk
0950 259 414