Rada starších

Rada Seniorov je poradný orgán APZD, ktorý je tvorený z významných osobností, pôsobiacich v uplynulom období v štruktúrach Asociácie priemyselných zväzov a dopravy alebo jej členov, prípadne na významných pozíciách priemyslu alebo hospodárstva Slovenskej republiky.

Rada Seniorov má poradný hlas a na jej čele stojí čestný prezident, ktorého si Rada Seniorov volí zo svojich radov.

Nominácie osobností do Rady seniorov predkladajú členovia  prostredníctvom Výkonného výboru  na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Členovia Rady Seniorov majú právo zúčastňovať sa na zasadanutí Výkonného výboru, Prezídia, Valného zhromaždenia, ako aj jeho pracovných Komisií.  Majú tiež právo voliť na Valnom zhromaždení.