Projekty

Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk           www.minedu.sk      …

Podpora kvality sociálneho dialógu

Základné informácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala 7/2018 implementovať národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu. Prijímateľ:  IA MPSVR SR…