Proces prípravy Plánu obnovy zamestnávatelia ostro kritizujú. Žiadajú zohľadniť pripomienky zástupcov firiem

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti v zmysle nimi uplatnených pripomienok. Materiál nedostatočne reflektuje na podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré krízou ťažko skúšaná ekonomika tak veľmi potrebuje. Plán obnovy dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na ťažko skúšané podnikateľské prostredie negatívny vplyv.

Tlačová správa v PDF formáte na stiahnutie TU

RÚZ, AZZZ SR a APZ žiadajú Ministerstvo financií SR, ako predkladateľa Plánu obnovy a odolnosti,  o jeho dopracovanie v zmysle pripomienok zástupcov firiem.

Zamestnávatelia majú vážne výhrady už voči spôsobu tvorby materiálu, na ktorej nemohli dostatočne participovať a podklady, ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú zohľadnené len čiastočne. Tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým komponentom návrhu (ktoré sa konali online za účasti desiatok subjektov naraz)  a už vôbec nie bežný, 10-dňový termín medzirezortného pripomienkového konania. Absencia dôkladnej prípravy, vrátane verejnej diskusie ex ante, sa tak prejavila v stovkách pripomienok odbornej verejnosti, ktoré budú zapracované nevedno ako.

RÚZ, AZZZ SR a APZ zároveň upozorňujú, že dosiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré s nimi, ako oficiálnymi sociálnymi partnermi, je predkladateľ (Ministerstvo financií SR) povinný uskutočniť.

Absencia dôkladnej prípravy sa prejavuje i v nedostatočnej kvalite samotného materiálu. Už samotný názov Plán obnovy a odolnosti indikuje, že by malo ísť o zásadný nástroj generujúci impulzy pre zotavenie ekonomiky z najväčšej ekonomickej krízy od 2. svetovej vojny. Návrh však nedostatočne konkretizuje investície, opatrenia a zrozumiteľné vecné kroky, ktoré by mali zastaviť aktuálnu krízu slovenskej ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu a dôkladne ju pripraviť na reštart. Plán obnovy dokonca obsahuje ustanovenia, ktoré sú v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády SR a  podnikateľské prostredie poškodzujú. Ako príklad možno uviesť zavádzanie Centrálneho registra účtov, ktorý je typický príklad goldplatingu, proti ktorému sa vláda zaviazala bojovať. Zamestnávateľom v materiáli tiež chýba prepojenie a previazanie s ostatnými rozvojovými programami, pričom pri poukázaní na chýbajúce oblasti odzneli v rámci spomínaných okrúhlych stolov len neurčité odpovede v zmysle, že chýbajúce oblasti by mali byť riešené v iných strategických dokumentoch. Konkrétnym príkladom je nezdôvodnené vypustenie Európskou komisiou podporovaného komponentu Celoživotného vzdelávania, ktorý mal konečne zabezpečiť rozbeh ďalšieho vzdelávania dospelých a adaptovať ich na zmenený pracovný trh aj kvôli následkom koronakrízy. Obavy majú zamestnávatelia i zo samotnej implementácie Plánu, nakoľko chýbajú podstatné náležitosti, ako sú napríklad indikatívny harmonogram predkladania výziev či systém čerpania prostriedkov.

Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ SR a APZ zároveň žiadajú predkladateľa, aby riadne zdôvodnil stiahnutie materiálu z plánovaného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 12.4.2021. Neprerokovanie plánu obnovy a odolnosti so sociálnymi partnermi by bol európsky unikát.

Sociálni partneri tiež upozorňujú, že Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), predpokladá pri tvorbe Plánu obnovy a odolnosti aktívny konzultačný proces v súlade s vnútroštátnymi predpismi, v rámci ktorého sa osobitne uvádzajú aj sociálni partneri. V súlade s týmto nariadením považujeme za potrebné, aby vláda SR Komisiu oboznámila so skutočnosťou, že členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR nemali možnosť sa k materiálu plnohodnotne vyjadriť.

Podľa zástupcov firiem je nevyhnutné Plán obnovy a odolnosti zásadne prepracovať v zmysle ich pripomienok a tým zabezpečiť aspoň čiastočné naplnenie zmyslu tohto dokumentu, ktorým je reštart ekonomiky po bezprecedentnej ekonomickej kríze.

Prípadné otvorené otázky sú RÚZ, AZZZ SR a APZ pripravení prediskutovať v rámci rozporových konaní, resp. následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.