Zaujíma ťa oblasť školstva a k nej prislúchajúca legislatíva? Máme pre teba voľné miesto

Špecialista pre oblasť školskej legislatívy 

Zaujímaš sa o aktuálne dianie v oblasť školstva? Vieš sa orientovať v témach základného, stredného, vysokého školstva a celoživotného vzdelávania? Máš všeobecný rozhľad a dokážeš spájať súvislosti? Chceš mať možnosť zmeniť/zlepšiť aktuálne dianie v školstve? Pridaj sa k nám do tímu, a tvojou najdôležitejšou úlohou bude stať sa skutočným špecialistom v danom odvetví. Hľadáme niekoho, kto má chuť učiť sa a rásť, niekoho, kto je samostatný a iniciatívny a nebude čakať len na pridelenie úloh. Niekoho, kto sám prichádza s nápadmi, kto sa rád vzdeláva.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 500 eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 19. 7. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • príprava odborných stanovísk, vecného obsahu legislatívnych pripomienok a iniciatívnych návrhov v oblasti základného, stredného, vysokého školstva a celoživotného vzdelávania pre obhajobu záujmov Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
 • sledovanie nových trendov a vývoj v danej oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni
 • odborná podpora pre oblasť základného, stredného, vysokého školstva a celoživotného vzdelávania pre členské zväzy za účelom ich oboznámenia s legislatívnymi zmenami, prípravou stanovísk a materiálov a obhajovanie ich záujmu
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
 • zastupovanie APZD pred orgánmi štátnej správy – konzultácie, pripomienkové a rozporové konania
 • príprava manažérskych sumárov odborných štúdií a analýz pre potreby APZD
 • iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, právne vzdelanie výhodou

Zameranie:

 • ekonomické
 • právnické
 • filozofické a humanitárne

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • stredoškolského vzdelávania
 • vysokoškolského vzdelávania
 • celoživotného vzdelávania
 • duálneho vzdelávania
 • odborného vzdelávania
 • legislatívy
 • sociálneho dialógu

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B2

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • hospodárska korešpondencia
 • výbornáznalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • schopnosťorganizovaťsi prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • vytrvalosť
 • zdravý„sedliacky“ rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • analytické myslenie
 • kreatívne riešenie problémov

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 8. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista pre oblasť školskej legislatívy“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.