Prijmeme odborníčku/odborníka na pracovnoprávne vzťahy

Pracovná ponuka na pozíciu odborník/odborníčka na pracovnoprávne vzťahy v NP PKSD

Miesto výkonu práce:

Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom) :

1830 eur

Termín nástupu:

dohodou

Počet pracovných pozícii:

1

Dátum pridania ponuky:

5.11.2020

Druh pracovného pomeru:

pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná oblasť:

pracovnoprávna oblasť, pracovné právo

Náplň práce:

 • príprava odborných stanovísk, vecného obsahu legislatívnych pripomienok a iniciatívnych návrhov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pre obhajobu záujmov Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu NP Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „NP PKSD“)
 • sledovanie nových trendov a vývoj v danej oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni
 • odborná podpora pracovných komisií pre pracovnoprávnu oblasť a jednotlivých zväzov za účelom ich oboznámenia s legislatívnymi zmenami, prípravou stanovísk a materiálov a obhajovanie ich záujmu
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
 • zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy – konzultácie, pripomienkové a rozporové konania
 • príprava manažérskych sumárov odborných štúdií a analýz pre potreby APZ
 • iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze – Odborník na pracovnoprávne vzťahy)

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax:

min. 4 roky preukázateľná odborná prax v oblasti ľudských zdrojov

Iné:

znalosť cudzieho jazyka, výhodou je ukončené vzdelanie v odbore ľudské zdroje alebo pracovné právo

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • odborný prehľad a predchádzajúce skúsenosti z verejnej alebo súkromnej sféry
 • prehľad legislatívy v danej oblasti
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť
 • znalosť formálnej úpravy dokumentov a písania odborných textov
 • zmysel pre detail

Počítače:

 • Microsoft Word -pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft PowerPoint – pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 4.12. 2020 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazykuvo forme Europass (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
 3. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 – ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.