Prijmeme junior projektového manažéra pre projekty EÚ

Junior projektový manažér – EÚ projekty

Miesto výkonu práce:

Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom):

od 1000 eur

Termín nástupu:

dohodou

Počet pracovných pozícii:

1
Dátum pridania ponuky:

17. 2. 2021

Druh pracovného pomeru:

TPP

Pracovná oblasť:

procesné riadenie

Náplň práce:
– intenzívna spolupráca pri príprave ŽoP
– triedenie a spracovanie podkladov
– skenovanie, kopírovanie, tlač dokumentov
– konvertovanie súborov, pomenovávanie súborov, spájanie a oddeľovanie
– formálna kontrola pracovných výkazov
– identifikácia a párovanie výstupov s činnosťami v PV
– zasielanie notifikačných e-mailov
– ad hoc úlohy administratívneho charakteru

Požiadavky na zamestnanca:
– skúsenosti aspoň z dvoch EÚ projektov (NP, DoP)
– min. 1 rok praxe v projektovom tíme – PM, FM , asistent/ka
– MS Office – pokročilý (Word, Excel)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
– samostatnosť
– spoľahlivosť
– zodpovednosť
– zmysel pre detail
– časová flexibilita
– diskrétnosť

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 26. 2. 2021 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej
len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo forme Europass (s
uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do
MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
2. Motivačný list zahŕňajúci relevantné skúsenosti – nepovinné;
3. Identifikácia projektov s ktorými máte skúsenosti a Prijímateľa pomoci EÚ

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na
adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo Žiadosť doručí na nasledujúcu
korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov
Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita,neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o chrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.