Priemyselná Bipartita: Slovensko potrebuje vytvoriť Systém uznávania kvalifikácií a otvoriť tému digitalizácia priemyslu

Členovia Priemyselnej Bipartity sa v marci stretli v Zväze elektrotechnického priemyslu SR na svojom ďalšom rokovaní.

Zástupcovia zamestnávateľských a odborových zväzov sa zhodli na potrebe rozpracovať tému digitalizácia priemyslu, a to najmä s akcentom na zmenu štruktúry pracovných miest, duálne vzdelávanie a rekvalifikáciu. Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Ministerstvo hospodárstva SR preto požiadajú o vypracovanie analýzy.

Ďalšou témou stretnutia bola nutnosť vytvoriť Systém uznávania kvalifikácií, ktorý by jasne zadefinoval ako a kto uzná záujemcovi o prácu kvalifikáciu, ak ju nadobudol informálne (skúsenosťou) alebo neformálne (kurzom). Dôležitou súčasťou efektívneho riešenia je trvalá udržateľnosť sektorových rád.

Priemyselná Bipartita ďalej diskutovala o potrebe reformy sociálnych programov štátu. Cieľom je lepšia alokácia verejných zdrojov a vyšší príjem slovenských rodín prostredníctvom zvyšovania nielen mzdy, ale aj štátnych príspevkov.

 

Účastníci stretnutia ďalej hovorili o členstve Asociácie priemyselných zväzov (APZ)  v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky (HSR SR), v ktorej stále nie je zastúpený priemysel. Priemyselná Bipartita preto podporí vstup APZ do HSR SR listom pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Priemyselnú Bipartitu tvoria na strane zamestnávateľov členské zväzy APZ, ktorými sú: Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz strojárskeho priemyslu SR a Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Odborové zväzy zastupuje Integrovaný odborový zväz, Odborový zväz KOVO a odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR.