Prezídium

Prezídium je kolektívnym, riadiacim a výkonným orgánom APZ. Členmi Prezídia sú prezident a viceprezidenti. Na rokovanie Prezídia sa vždy pozýva aj generálny sekretár APZ, ktorý má poradný hlas.

Prezídium zasadá podľa potreby vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen Prezídia, spravidla však medzi zasadnutiami Výkonného výboru a vždy pred konaním Valného zhromaždenia.

Prezident je štatutárnym orgánom APZ, ktorý je oprávnený konať v mene APZ, podpisuje zmluvy a iné písomnosti.

Členovia Prezídia:

Ing. Alexej Beljajev
prezident APZ (prezident ZSP SR)

Viceprezidenti:

Ing. Alexander Matušek
viceprezident APZ (prezident ZAP SR)

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
viceprezident APZ (prezident ZHŤPG SR)

Mgr. Marcel Královič
viceprezident APZ (viceprezident SEA)

Ing. Róbert Verbich
viceprezident APZ (prezident ZEP SR)

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
viceprezident APZ (prezident ZSPS)