Prezídium

Prezídium je kolektívnym, riadiacim a výkonným orgánom APZD. Členmi Prezídia sú prezident a viceprezidenti. Na rokovanie Prezídia sa vždy pozýva aj generálny sekretár APZD, ktorý má poradný hlas.

Prezídium zasadá podľa potreby vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen Prezídia, spravidla však medzi zasadnutiami Výkonného výboru a vždy pred konaním Valného zhromaždenia.

Prezident je štatutárnym orgánom APZD, ktorý je oprávnený konať v mene APZD, podpisuje zmluvy a iné písomnosti.

Členovia Prezídia:

Ing. Alexej Beljajev
prezident APZD (prezident ZSP SR)

Viceprezidenti:

Ing. Alexander Matušek
viceprezident APZD (prezident ZAP SR)

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
viceprezident APZD (prezident ZHŤPG SR)

Mgr. Marcel Královič
viceprezident APZD (viceprezident SEA)

Ing. Róbert Verbich
viceprezident APZD (prezident ZEP SR)

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
viceprezident APZD (prezident ZSPS)