Prakticky o SDV: Predbežný harmonogram úloh zamestnávateľa pre 1. polrok 2021