Pracovné komisie

Životné prostredie a energetika

Komisia sleduje a pripomienkuje navrhované zmeny v legislatíve alebo prichádza s vlastnými podnetmi v oblastiach voda a pôda, ovzdušie a kvóty, odpady,  energetika a štruktúra ceny elektrickej energie. Samostatnou a…

Vzdelávanie

Pracovné skupiny komisie sa zameriavajú na oblasť vzdelávania na úrovni základných škôl, stredných odborných škôl, vysokých škôl, celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií. Dôraz pritom kladú najmä na riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov…

Veda, výskum a inovácie

Komisia pripravuje návrhy na zlepšenie prepojenia priemyslu a vysokých škôl. Spolupodieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Práca, sociálne veci a BOZP

Komisia je rozdelená na štyri užšie pracovné tímy. Tie sa zoberajú témami – zabezpečenie  kvalifikovanej pracovnej sily pre priemyselné podniky, mzdové podmienky zamestnancov, kolektívne pracovnoprávne vzťahy a bezpečnosť a ochrana…

Podnikateľské prostredie

Pracovné skupiny komisie majú na starosti sledovanie a pripomienkovanie legislatívy, ale aj a tvorbu vlastných návrhov v oblasti daní a ciel (agenda Ministerstva financií SR), administratívy, inovácie a exportu (agenda…