Ponúkame pracovnú príležitosť precíznemu personalistovi/ personalistke/ HR špecialistovi

 Personalista/personalistka/HR špecialista

Sme dynamicky rozvíjajúca sa organizácia plná mladých aktívnych ľudí (do 50 zamestnancov vrátane „externých dohodárov“). Hľadáme niekoho, kto nám s úsmevom pripomenie, že treba odovzdať dochádzky, zároveň zabezpečí, aby boli podklady k mzdám spracované včas a každý nový kolega sa cítil od prvého dňa v práci príjemne. Niekoho, kto má rád poriadok a vždy vie, kde čo hľadať.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 200 eur

Termín nástupu: ihneď

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 8. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • zabezpečenie chodu oddelenia ľudských zdrojov,
 • komplexné spracovanie a vedenie personálnej agendy (osobné spisy),
 • vedenie evidencie zamestnancov, evidencie miezd a i.
 • administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce (zmluvy, dodatky, ukončovanie, TPP, DoVP, DoPČ a i.),
 • príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia a kontrola pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami,
 • komunikácia s vedením spoločnosti, s vedúcimi jednotlivých oddelení
 • komunikácia so mzdovou účtovníčkou,
 • inzerovanie voľných pracovných miest v printových a online médiách,
 • organizácia náborov nových zamestnancov – selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície v spoločnosti,
 • prijímanie a adaptácia nových zamestnancov
 • výber a zabezpečenie školení pre zamestnancov podľa aktuálnych potrieb a zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania zamestnancov

 Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • ekonomické
 • právnické
 • filozofické a humanitárne
 • personalistika
 • administratíva a služby zákazníkom

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • pracovnoprávnych vzťahov
 • ľudských zdrojov
 • Jazykové zručnosti:

Anglický jazyk – úroveň A2

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Office365
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 •  priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • systémové plánovanie
 • schopnosť kontrolovať úlohy

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na výsledok
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť priorizovať činnosti
 • systémové myslenie

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 8. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Personalista/tka“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass”.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.