Ponuka práce v APZ: Projektový manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Názov pracovnej pozície:

Projektový manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce: 

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1800 €/mesiac

Dátum nástupu: 

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: 

na dobu určitú/neurčitú

Pracovná oblasť:

projektové riadenie, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Údaje o pracovnom mieste: 

Náplň (druh) práce:

 • celkové riadenie projektu – plánovanie,  organizovanie, riadenie,  koordinácia  a  kontrola  všetkých aktivít  projektu
 • celkové personálne riadenie a koordinácia zamestnancov pracujúcich v rámci projektu, t.j. projektového tímu APZ,
 • zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade so  zmluvou o poskytnutí NFP a pokynmi RO/Prijímateľa súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ a ostatnými záväznými predpismi a vnútornými usmerneniami SR a EK
 • vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu všetkých aktivít projektu, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie aktivít projektu a plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú z riadiacej dokumentácie pre OP ĽZ
 • zodpovednosť za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov
 • komunikácia s poskytovateľom a RO/Prijímateľom pre OP ĽZ v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP/Partnerskej zmluvy
 • riadenie rizík a zmien v projekte
 • spracovávanie podkladov pre kontrolu verejných obstarávaní
 • riadenie a komplexná  príprava  procesov  na  priebežné monitorovanie aktivít projektu a  zodpovednosť za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu
 • kontrola propagácie a publicity projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF
 • vykonávanie ďalších súvisiacich činnosti s riadením projektu, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu počas jeho realizácie alebo na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

Ponúkané výhody: 

možnosť mzdového rastu po osvedčení sa v skúšobnej dobe, variabilná pracovná náplň, práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve, možnosť kariérneho rastu

Pracovné podmienky: 

jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadovaná prax:

Preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ.

Zručnosti, schopnosti: 

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov, finančná a ekonomická gramotnosť, kultivovaný písomný prejav, samostatnosť, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Počítače:

Microsoft Excel – pokročilá úroveň

Microsoft World – pokročilá úroveň

Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň

Microsoft Outlook – pokročilá úroveň

Ďalšie požiadavky: 

základy účtovníctva, skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov, preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ

Osobnostné predpoklady: 

analytické myslenie, iniciatívnosť

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 25. 5. 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis.
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk
alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Asociácia priemyselných zväzov
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Zverejnené dňa: 29. 4. 2020

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.