Ponuka práce v APZ: Finančný manažér pre Národný projekt PKSD

Názov pozície: Finančný manažér pre Národný projekt PKSD

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

Jozef Budovský, jozef.budovsky@asociaciapz.eu

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1500 €/mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

•spracovanie a kontrola podkladov k personálnym výdavkom a cestovným náhradám resp. iným relevantným výdavkom v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu financovaného z EŠIF,
• čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ostatnými záväznými predpismi a vnútornými usmerneniami,
• zodpovednosť za kontrolu a oprávnenosť výdavkov v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti,
• vypracovávanie ŽoP, vrátane podpornej dokumentácie a zodpovednosť jej včasné predkladanie,
• ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie,
• spolupráca na riadení projektu v súlade s pokynmi projektového manažéra,
• spracovanie podpornej dokumentácie, vykonávanie prieskumov trhu pre prípadné účely VO
• vykonávanie úloh na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:

finančná a ekonomická gramotnosť

Počítače:

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Ďalšie požiadavky:

– ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania, alebo
ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií minimálne jeden rok
– skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov výhodou
– samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie,
– výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
– analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia

Osobnostné predpoklady

precíznosť (presnosť)

spoľahlivosť

analytické myslenie

trpezlivosť

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.05.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis. Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: jozef.budovsky@asociaciapz.eu alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“ Zverejnené dňa: 23.5. 2019

Charakteristika:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňujeme hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť. Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do riadneho legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov. Dôležité oblasti zastrešuje a sleduje päť pracovných komisií: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie a energetika. Našimi členmi sú: Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), , jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.