Podpora kvality sociálneho dialógu

Základné informácie:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala 7/2018 implementovať národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu.

Prijímateľ:  IA MPSVR SR

Sociálni partneri:
 Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD)
 Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Celkové oprávnené výdavky projektu:  16 969 256,73 EUR

Územná platnosť: 
všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky okrem BSK (Bratislavský samosprávny kraj)
Realizácia: 7/2018 – 5/2023

Ciele projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru, a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Cieľové skupiny:
 inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
 sociálni partneri
 zamestnanci
 zamestnávatelia

Hlavná aktivita:
Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a
komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a
medzinárodnej úrovni.

Podaktivity:

Podaktivita 1.1: Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti

Podaktivita 1.2: Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti

Podporná aktivita: Informovanosť, publicita a podporné činnosti

Analýzy APZD v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu:
Analýza vzťahu zakotvenia predikovateľného systému určovania minimálnej mzdy a trhu práce

Daňovo odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami EÚ a jeho dopady na konkurencieschopnosťslovenského priemyslu

Analýza potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny 

Inovatívne prvky kolektívnych zmlúv s osobitným zameraním na elektrotechniku, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, hutníctvo, ťažobný priemysel a geológiu 

Podujatia APZD v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu:
budú doplnené po uskutočnení

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3941497&l=sk (Zmluva o partnerstve APZD-IA)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.