Personálne otázky II.

Súčasnou prioritou cudzineckej polície je zvládanie vysokého prílevu odídencov z Ukrajiny, čo má za dôsledok dočasné pozastavenie jej činnosti v procesoch a lehotách pri udeľovaní povolení na pobyt, najmä u cudzincoch inej ako ukrajinskej národnosti. Tento nepriaznivý stav má za ambíciu vyriešiť súbor opatrení Lex Ukrajina, ktorý priniesol viaceré prechodné úpravy, ako je predlženie platnosti dokladov vydávaných úradmi práce či cudzineckou políciou a zmenu niektorých postupov. Viac sa o týchto zmenách dozviete v našom prehľade UkrajinaPersonálne otázky II.