Odborné vzdelávanie

ODBORNÉ VZDELÁVANIE má nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávacom systéme. Rodičia, študenti, ale aj zamestnávatelia si čoraz častejšie kladú otázku, aké vzdelanie potrebuje mladý človek, aby sa dokázal uplatniť na trhu práce v súčasných podmienkach dynamickej doby. Cieľom odborného vzdelávania je objavovať, podnecovať a rozvíjať zručnosti a vedomosti žiakov v odboroch, ktoré sú priamo prepojené na konkrétne povolania. Vďaka odbornému vzdelávaniu majú mladí ľudia možnosť stať sa odborníkmi, ktorí sú schopní uplatniť sa na trhu práce hneď po ukončení štúdia.

ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. V súvislosti s udelením vecnej pôsobnosti k skupine odborov 23, 24 Strojárstvo a kovospracujúca výroba I, II a 26 Elektrotechnika uzatvorila so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Memorandum o spolupráci a rozvoji odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania.

  • Vecná pôsobnosť Asociácie priemyselných zväzov k jednotlivým študijným a učebným odborom k nahliadnutiu TU
  • Úlohy Asociácie priemyselných zväzov v súvislosti s výkonom odborného vzdelávania a prípravy a systému duálneho vzdelávania k nahliadnutiu TU
  • Memorandum o spolupráci pri výkone odborného vzdelávania a prípravy a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku medzi APZ a SOPK
    k nahliadnutiu TU