NP PKSD: Ponuka práce pre experta na sociálnu legislatívu

Názov pracovnej pozície: expert na sociálnu legislatívu v Národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu

Miesto výkonu práce:

Westend Plazza, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom):

od 35 eur/hod.

Termín nástupu:

ihneď / dohodou

Počet pracovných pozícií:

2

Dátum pridania ponuky:

10. 9. 2020

Druh pracovného pomeru:

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovná oblasť: Ekonomika, financie, účtovníctvo, právo a legislatíva

Náplň práce:

 • príprava podporných materiálov, prehľadov, monitoringov národnej ako aj európskej legislatívy v predmetnej oblasti,
 • spracovanie posudkov k danej legislatíve,
 • spracovanie stanovísk a pripomienok k návrhom zákonov, nariadení, smerníc, prehľadov, brožúr,
 • tvorba e-learningových podkladov, odborných periodík,
 • monitorovanie a koordinácia aktivít v oblasti sociálneho dialógu, predovšetkým na regionálnej a národnej úrovni na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni, v rámci susediacich krajín, za účelom reflektovania aktuálneho diania na domácich aj zahraničných podujatiach
 • podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou,
 • práce budú vykonávané v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu na pracovnej pozícii (Expert)

 Minimálne požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

Prax:

min. 6 ročná preukázateľná odborná prax

Iné:

znalosť cudzieho jazyka

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • kritické myslenie
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • časová flexibilita

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 29. 9. 2020 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo forme Europass s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte min. „od: MM/RRRR do MM/RRRR“ – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (min. vysokoškolské II. stupňa);
 3. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 6 – ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SZČO napr. výpis z príslušného registra)

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov, Westend Plazza, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.