Lex Ukrajina

Národná rada SR prijala rozsiahly balík opatrení v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobený ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Balík opatrení, známy ako Lex Ukrajina, má za cieľ rozšíriť právny rámec nárokov a podmienok príchodu a zotrvania odídencov na Slovensku, vrátane vyriešenia ich statusu voči miestnym daniam, sociálneho a zdravotného poistenia, ustanovuje príspevky fyzickým a právnickým osobám poskytujúce bezodplatné ubytovanie, prináša aj viaceré prechodné zmeny vo vzťahu k zamestnávaniu cudzincov. Rozbor tých najdôležitejších zmien nájdete nižšie.

Rozbor zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

 • na účely zriadenia platobného účtu sa možno preukázať dokladom totožnosti, ak to nie je možné, za doklad totožnosti sa považuje aj doklad o dočasnom útočisku spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov,
 • údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta,
 • banka je povinná zrušiť účet osoby v dočasnom útočisku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej skončí poskytovanie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu, ak táto fyzická osoba nepreukáže svoju totožnosť.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

 • tehotná študentka (občianka Ukrajiny/rodinná príslušníčka občana Ukrajiny), ktorá je odídencom, má v čase MS v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, nárok na tehotenské štipendium.

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle

 • doklad o tolerovanom pobyte po novom nebude obsahovať označenie ODÍDENEC ale DOČASNÉ ÚTOČISKO, doklady označené ako ODÍDENEC sú naďalej platné,
 • mení sa rozsah práv a poskytovaných služieb dočasného útočiska:
  • osoba je oprávnená zdržiavať sa na území SR, a tak ako doteraz, nemôže územie SR opustiť,
  • po skončení pobytu v záchytnom tábore sa odídenec umiestni do humanitárneho centra, môže sa však ubytovať aj v zariadení, ktoré dostáva od štátu príspevok na ubytovanie, ak ho zariadenie nedostáva, príspevok bude poskytnutý priamo odídencovi – o možnosť ubytovať sa mimo štátneho humanitárneho zariadenia nemusí odídenec osobitne žiadať,
  • počas pobytu v humanitárnom centre odídenec bezplatne dostáva ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické veci a iné veci potrebné na prežitie,
  • zmena nastáva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré nebude pokrývať ministerstvo priamo, ale bude hradené zo VŠZP a vykazované štandardným spôsobom pre výkon zdravotníckeho ošetrenia,
  • odídenec počas pobytu v štátnom zariadení dostane vreckové, ak nemá iný príjem, ďalej môže navštevovať kurz slovenského jazyka, ktoré mu hradí ministerstvo.

Príspevky na ubytovanie:

 • Ubytovanie občanom Ukrajiny v dočasnom útočisku môžu poskytovať právnické aj fyzické osoby.
 • Príspevok sa poskytuje za každú noc poskytnutého ubytovania odídenca. Nárok na príspevok vzniká najskôr 7 dní pred dňom, kedy bol utečencovi poskytnutý status dočasného útočiska, avšak najskôr od 26.2.2022.
 • Ubytovanie musí byť odídencovi poskytnuté bezodplatne.
 • Príspevky za mesiac február sa zahrnú do žiadosti za mesiac marec.
 • Príspevok sa nevzťahuje na osobu, na ktorú žiada príspevok už iná PO/FO alebo sa jej poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení alebo zariadení určenom na ubytovanie na základe hospodárskej mobilizácie.

Príspevky na ubytovanie v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie a v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré nie sú poskytované na základe živnostenského oprávnenia

 • príspevky poskytuje obec,
 • ubytovanie musí byť poskytnuté bezodplatne,
 • priestory musia spĺňať minimálne požiadavky na vnútorné prostredie budov, bytov nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.
 1. Príspevky na ubytovanie v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie
  • poskytujú sa osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na ubytovanie,
  • osoba poskytujúca ubytovanie je povinná predložiť obci Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi (vzor zmluvy v slovenskom a ukrajinskom jazyku je dostupný na ua.gov.sk )
  • odídenec je povinný raz za mesiac osobne oznámiť obci, že u osoby býva,
  • za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na príspevok vo výške:
   • 7,00 eur pred osobu od 15 rokov,
   • 3,50 eur pre osobu do 15 rokov.
  • súčasne je však ustanovená maximálna výška príspevkov v nehnuteľnosti bez ohľadu na počet ubytovaných osôb v danej miestnosti nasledovne:
   • nehnuteľnosť s 1 obytnou miestnosťou: najviac 500 eur mesačne,
   • nehnuteľnosť s 2 obytnými miestnosťami: najviac 750 eur mesačne,
   • nehnuteľnosť s 3 obytnými miestnosťami: najviac 1.000 eur mesačne,
   • nehnuteľnosť so 4 a viac obytnými miestnosťami: najviac 1.250 eur mesačne
 1. Príspevok na ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré osoba vlastní alebo spravuje, ale neposkytuje ho na základe živnostenského oprávnenia
  • môže ísť o fyzické aj právnické osoby,
  • osoba je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom informovať obec o svojich ubytovacích kapacitách,
  • príspevok je poskytnutý za každú noc ubytovania každého odídenca a to bez stanoveného maximálneho limitu,
  • ak je však súčasťou nebytovej budovy byt – uplatňujú sa na neho príspevky platné pre nehnuteľnosti slúžiace na bývanie (predchádzajúci typ).

Žiadosť o príspevok obci: 

  • oprávnená osoba obci predloží výkaz, ktorý obsahuje počet nocí a údaje uvedené vo vzore výkazu zverejneného ua.gov.sk ,
  • výkaz je potrebné predložiť obci do piatich pracovných dní po skončení mesiaca,
  • obec do 15. kalendárneho dňa zašle ministerstvu prehľad uplatnených príspevkov,
  • ministerstvo poskytne obci zodpovedajúcu sumu do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje,
  • obec vyplatí oprávnenej osobe príspevok do 5 dní od prijatia financií z ministerstva,
  • osoby poskytujúce ubytovanie v nebytových priestoroch a bez živnostenského oprávnenia sú povinné do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zákona nahlásiť obci svoje ubytovacie kapacity.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 • ak je SZČO občanom Ukrajiny a je povinný vykonávať službu vo vojsku Ukrajiny, brannú povinnosť alebo odvodnú povinnosť, tak sa na toto obdobie sa prerušuje jeho sociálne poistenie,
 • poistné za prerušené obdobie je možné dodatočne zaplatiť.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 • bezúhonnosť je jednou z podmienok vykonávania práce vo verejnom záujme,
 • fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny, môže v čase mimoriadnej situácie bezúhonnosť preukázať aj čestným vyhlásením, ak nie je možné z objektívnych príčin predložiť register trestov,
 • ak pracovný pomer trvá aj dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, je potrebné bezúhonnosť potvrdiť aj príslušným výpisom z registra trestov, inak pracovný pomer skončí,
 • ak sa preukáže, že čestné prehlásenie bolo klamlivé, je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon prináša viaceré zmeny v oblasti platnosti potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie:

Uplynutie platnosti potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie cudzincov v čase MS:

 • platnosť sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov po skončení MS,
 • toto predĺženie sa však nevzťahuje na sezónne zamestnávanie.

Zmena zamestnávateľa cudzinca v čase MS:

 • postup sa prechodne mení nasledovne: nový zamestnávateľ požiada úrad práce sám o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta (nie cudzinecká polícia),
 • k žiadosti na ÚP zamestnávateľ pripojí:
  • písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou o zmenu spolu s overením pravosti podpisu,
  • pracovnú zmluvy alebo písomný prísľub zamestnávateľa,
  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní, ak je pre pozíciu vyžadovaný,
  • stanovisko diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ak bola žiadosť o prechodný pobyt podaná v zahraničí,
  • doklad preukazujúci názov a sídlo hostiteľského subjektu v prípade medzipodnikového presunu,
  • v prípade ADZ sa predloží Dohoda o dočasnom pridelení s užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom.
 • zamestnávateľ potvrdenie odošle/odovzdá príslušnému oddeleniu cudzineckej polície, ktorý vydá nové nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Zaškoľovanie zamestnancov v nedostatkovej profesii v čase MS:

 • štandardne sa zamestnanec v nedostatkovej profesii môže zaškoľovať najviac 6 týždňov a to ešte pred vydaním povolenia na pobyt,
 • ak sa zaškoľovanie začalo pred účinnosťou tohto zákona, tak sa 6-týždňová lehota predlžuje až do doby vydania povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania.

Obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania v čase MS:

 • ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o obnovu prechodného pobyt na účel zamestnania, môže zotrvať/pracovať na rovnakom pracovnom mieste a to po celý dobu konania o obnove, najviac však do dvoch mesiacov po skončení MS.

Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

 • zákonom sa rozširuje možnosť vykonávať dočasnú odborná stáž a to vo všetkých zdravotníckych povolaniach a vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (doteraz len v povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka a len v ústavných zdravotníckych zariadeniach),
 • práca stážistu prebieha pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s potrebnou praxou, ktorý však môže dozorovať najviac 3 stážistov,
 • stážista je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý ma uznaný doklad o vzdelaní a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom,
 • dĺžka stáže je najviac 18 mesiacov.

V čase MS vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine platí nasledovné:

 • doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte je možné nahradiť aj čestným vyhlásením,
 • postačuje poskytnúť fotokópiu dokladov o vzdelaní (nie je potrebné úradné osvedčenie),
 • postačuje predložiť čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v potrebnom rozsahu,
 • postačuje predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (nie register trestov).

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

 • navrhuje sa, aby osoba počas výkonu brannej povinnosti mimo územia SR, bola vyňatá zo systému verejného zdravotného poistenia a teda nemusí platiť zdravotné odvody ako tzv. samoplatcovia (napr. pri vzniku neplateného voľna),
 • osobám s dočasným útočiskom, ktoré nie sú zdravotne poistené na Slovensku ani v zahraničí, vzniká nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti,
 • neodkladná starostlivosť je: náhla zmena zdravotného stavu ohrozujúca život alebo životné funkcie, náhla a neznesiteľná bolesť, náhle a ohrozujúce zmeny správania a konania, pôrod, život ohrozujúca nákaza – MZ SR môže zoznam rozšíriť,
 • vykazovanie a uhrádzanie výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti prebehne prostredníctvom VšZP, ktorej náklady uhrádza MZ SR,
 • nárok na starostlivosť vzniká utečencovi odo dňa podania žiadosti o ochranu a trvá 30 dní od vstupu, po získaní ochrany nárok trvá do ukončenia mimoriadnej situácie,
 • NCZI poskytne relevantným stranám zoznam cudzincov.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Osoby so štatútom odídenca (dočasné útočisko) nie sú:

 • platcom dane za psa,
 • platcom dane za ubytovanie, ak využíva hnuteľnosť/prechodné ubytovanie odplatne,
 • poplatníkom poplatku za komunálne odpady.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 • tehotná žiačka (občianka Ukrajiny/rodinná príslušníčka občana Ukrajiny), ktorá je odídencom, má v čase MS v súvislosti s konfliktom na Ukrajine nárok na tehotenské štipendium.

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ZŤP

 • príspevky na ubytovanie poskytované odídencovi nebudú považované za príjem v súvislosti s posudzovaním nároku na príspevky ZŤP ani pri posudzovaní úhrady za poskytovanú sociálnu službu

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Zákon prináša viaceré zmeny v oblasti platnosti povolení na pobyt:

 • platnosť povolení prechodných, trvalých a tolerovaných povolení na pobyt, ktorá vyprší v čase MS, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania MS,
 • zákonné lehoty, počas ktorých má cudzinecká polícia vydať rozhodnutie sa v čase MS neuplatnia, t j. nebudú sa počítať – ide najmä o nasledovné lehoty:
  • 90 dní na udelenie prechodného pobytu a predĺženie prechodného pobytu,
  • 30 dní na udelenie prechodného pobytu pre nedostatkové profesie,
  • 30 na písomné rozhodnutie o žiadosti o vydaní modrej karty a jej obnovenie,
  • 90 dní na udelenie trvalého pobytu ani 30 dní na udelenie trvalého pobytu pre významného zahraničného investora,
  • 90 dní na udelenie dlhodobého a tolerovaného pobytu.

Zákon ďalej uvádza:

 • osoba s poskytnutým dočasným útočiskom je povinná hlásiť zmenu svojho pobytu ohlasovni pobytu (obec alebo mesto), pričom predloží doklad o zabezpečení ubytovania (napr. čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve, nájomná zmluva, potvrdenie od ubytovacieho zariadenia a pod.)

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

 • príspevok na ubytovanie zamestnanca poskytnutý osobám, ktorý pre odídenca zabezpečia ubytovanie, nie je považovaný za príjem pre účely posudzovania nároku odídenca na dávky v hmotnej núdzi.

Zákon č. 474/2013 Z. z. zákon o výbere mýta za využívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

 • vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov sú oslobodené od úhrady mýta počas trvania MS a to už od 26.2.2022,
 • prevádzkovateľ vozidla túto výnimku preukáže potvrdením vydaného orgánom štátnej správy,
 • v prípade už uhradeného mýta je možno žiadať o jeho vrátanie.

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke

 • od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy registrované na Ukrajine a to už od 26.2.2022.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V čase mimoriadnej situácie platí:

 • preukazovanie bezúhonnosti registrom trestov bude možné nahradiť čestným vyhlásením,
 • v takom prípade sa pred vznikom pracovného pomeru vyžaduje aj predloženie psychologického posudku, ktorý potvrdí spôsobilosť na výkon pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

 • Nárok na príspevky na ubytovanie v ubytovacom zariadení poskytované na základe živnostenského oprávnenia,
 • ubytovacím zariadením je budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby,
 • o príspevok je možné požiadať najskôr od 26.2.2022,
 • príspevok sa poskytuje za každú noc ubytovania a možno oň požiadať až 7 nocí pred dňom, kedy bolo odídencovi poskytnuté dočasné útočisko,
 • príspevok poskytuje priamo ministerstvo dopravy SR do 30 dní od doručenia žiadosti o poskytnutie príspevku,
 • príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na ua.gov.sk
 • výška príspevku za každú noc poskytnutého ubytovania je:
  • 7,70 eur / noc pre osoby od 15 rokov,
  • 3,50 eur / noc pre osoby do 15 rokov.