Láka ťa svet dopravy a logistiky, si človek s názorom a rád prichádzaš s vlastnými riešeniami? Hľadáme odborného konzultanta

Názov pozície: Odborník/konzultant na dopravné témy

Zaujíma ťa svet dopravy a logistiky a chceš do tejto oblasti preniknúť ešte hlbšie? Pojem tranzitná cesta Via Carpatia ti nie je cudzí a rád klikáš na články o ekonomicko-zamestnávateľských témach? Vieš, na čo funguje SLOV-LEX a dokážeš vymenovať všetky strany sociálneho dialógu? Ak si legislatívec s pozorným okom, s názorom a chuťou prinášať vlastné riešenia pre zlepšenie podmienok zamestnávateľov v nákladnej, osobnej doprave a logistike, radi ťa privítame na pohovore.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová / t. č 0917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 600 Eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 14. 9. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 30. 9. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

 

Náplň pracovnej pozície:

 • odborné a komplexné zastrešenie témy v oblasti dopravy a logistiky
 • intenzívna spolupráca a podieľanie sa na príprave strategických dokumentov
 • účasť na rokovaniach, stretnutiach, konferenciách a i. (transfer informácií)
 • expertná činnosť v oblasti dopravy a logistiky vrátane podpory legislatívneho oddelenia v predmetnej oblasti
 • poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva v predmetnej oblasti pre APZD a jej členskú základňu
 • formulácia a poskytovanie odborných stanovísk v predmetnej oblasti
 • monitorovanie stavu sociálneho dialógu na národnej a medzinárodnej úrovni
 • iná odborná expertná činnosť týkajúca sa aktivít sociálnych partnerov
 • všetky činnosti sú vykonávané v rámci Národného projektu – Podpora kvality sociálneho dialógu

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Zameranie:

 • ekonomické
 • právnické

Predchádzajúca prax:             min. 4 roky

V oblasti:

 • dopravy a logistiky
 • sociálneho dialógu
 • legislatívy/práva

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • systémové plánovanie

Osobnostné predpoklady:

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu
 • práca z domu – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 30. 9. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Odborník/konzultant na dopravné témy“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.