Hľadáme lektora francúzskeho jazyka

Si typ lektora, ktorý zvládne okrem bežnej konverzácie a gramatiky aj odbornejšie témy, týkajúce sa napríklad priemyslu či sociálneho dialógu? Zároveň si proaktívny a flexibilný? Študenti sa tešia na tvoje hodiny?  Tak neváhaj a prihlás sa!

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová/ t. č. 0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 26 eur / hodina
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 22. 9. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 13. 10. 2022
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Náplň pracovnej pozície:

 • odborná výučba francúzskeho jazyka – individuálne hodiny,
 • výučba interaktívnym spôsobom – konverzačné hodiny doplnené podľa potreby gramatikou,
 • hodiny prebiehajú zvyčajne online prostredníctvom MS TEAMS, v termínoch po vzájomnej dohode.

Uvedené činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (NP PKSD) ITMS 312031V749.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Zameranie:

 • pedagogické a učiteľské

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • výučby francúzskeho jazyka

Jazykové zručnosti:

 • Francúzsky jazyk – úroveň C2

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel –  úroveň stredne pokročilá

Iné zručnosti:

 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • iniciatívnosť
 • flexibilita

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 13. 10. 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Lektor francúzskeho jazyka“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.