Hľadáme kreatívneho lektora anglického jazyka, na ktorého hodiny sa budeme tešiť

Lektor anglického jazyka 

Si typ lektora, ktorý nepotrebuje k výučbe knihu, vieš si sám naplánovať témy podľa zadania a  na každú hodinu máš pripravené niečo zaujímavé? Tešia sa klienti na hodiny s  Tebou? Si samostatný a flexibilný? Tak sa prihlás!

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 26 eur/hod

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 2. 7. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 7. 2021

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

 

Náplň pracovnej pozície:

 • odborná výučba anglického jazyka pre úrovne B1 a B2 – skupinové a individuálne hodiny
 • výučba interaktívnym spôsobom – konverzačné hodiny, doplnené podľa potreby gramatikou
 • hodiny prebiehajú prezenčne v priestoroch Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v kombinácii s online výučbou

Uvedené činnosti budú vykonávané v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (NP PKSD) ITMS 312031V749.

 Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 •  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 •  vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Zameranie:

 • pedagogické a učiteľské

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • výučba anglického jazyka

Jazykové zručnosti:

 • anglický jazyk – úroveň C2

 

Počítačové zručnosti:

 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň pokročilá

Iné zručnosti:

 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • iniciatívnosť
 • flexibilita

Benefity:                                

 • občerstvenie a pitný režim   

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 7. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava s označením výberového konania: „Výberové konanie – Lektor AJ“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass”.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.