Hľadáme špecialistu na legislatívu

Baví ťa právo a legislatíva? Chceš sa podieľať na tvorbe analýz a rozborov právnych predpisov? Pripoj sa k nášmu legislatívnemu tímu v inovatívnom zamestnávateľskom zväze a ovplyvni pozitívne smerovanie našej krajiny.

Názov pozície Špecialista na legislatívu – junior

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová/ 0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 200 eur
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 23. 6. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 23. 7. 2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície

Administratívna a odborná podpora Špecialistu na legislatívu – seniora –  v nasledujúcich činnostiach:

 • denné sledovanie materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD),
 • koncipovanie pripomienok k návrhom predkladaným na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR,
 • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich so sociálnym dialógom,
 • evidencia prebiehajúcich legislatívnych procesov a sledovanie dodržiavania termínov odpovedí predkladateľov,
 • monitorovanie oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov nadriadeného.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • právnické
 • súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Predchádzajúca prax:

 • 2 roky

V oblasti:

 • legislatívy
 • práva

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Word – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • Slov-lex

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • priame jednanie
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • precíznosť
 • vytrvalosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • schopnosť priorizovať činnosti

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

                                              

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 23. 7. 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista na legislatívu – Junior“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.