Hľadáme expertov pre Analýzu štrukturálnych zmien na trhu práce v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou

Názov pozície: Expert/ka na analytickú činnosť: Analýza štrukturálnych zmien na trhu práce v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou

Počet voľných pracovných miest:

2 – 10

Miesto výkonu práce:                            

dohodou

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Odmena:

(na základe kritérií = /kvalifikačné predpoklad / dĺžka praxe / vedomosti, zručnosti, kompetencie), od 19 eur/hod v hrubom

Dátum nástupu:

ihneď/dohodou

Typ úväzku:                                       

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce:

Náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu analytického výstupu,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov, za týmto účelom môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • komunikácia s kompetentným zamestnancom zamestnávateľa, ktorý bude zabezpečovať vznik finálneho výstupu na strane zamestnávateľa,
 • účasť na prezentácií výsledkov štúdie na odborných workshopoch
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní pre zamestnávateľa na schválenie,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Uvedené činnosti bude expert pre tvorbu analýzy vykonávať v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Požiadavky na zamestnanca:

expert 1 – úplné́ stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú́ prax v relevantnej oblasti* minimálne 4 roky,

expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov,

expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná́ činnosť̌/minimálne 6 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá́ je predmetom odbornej činnosti v projekte,

expert 4 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú́ prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná́ činnosť̌/ minimálne 10 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá́ je predmetom odbornej činnosti v projekte, znalosť̌ cudzieho jazyka,

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politik, politik zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní́ dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti tykajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

 Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • orientácia v problematike
 • dobrá práca s textom
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera (počas procesu tvorby analýzy sa predpokladá v Bratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú žiadosť o prijatie do zamestnania do 26. 2. 2021 (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo forme Europas (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR).

Vybraní uchádzači budú pre potreby posúdenia vzdelania a praxe (riadiacim orgánom pre OP ĽZ) vyzvaní na doplnenie (uchádzači môžu uvedené prílohy zaslať spolu so životopisom):

 1. Kópie diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 2. Potvrdeniami požadovanej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Uvedenú žiadosť so životopisom zašle uchádzač e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.skalebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Lamačská cesta 3/B

841 04 Bratislava

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Analýza v rámci NP PKSD partnera APZ – „Priemyselná revolúcia“.

 Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.Národný́ projekt Podpora kvality sociálneho dialógu je realizovaný́ prostredníctvom hlavnej aktivity: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.