Hľadáme experta na analýzu potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Analýza potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny.

Počet voľných pracovných miest:

2-5

Miesto výkonu práce: 

dohodou

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Odmena:

(na základe kritérií = /kvalifikačné predpoklad / dĺžka praxe / vedomosti, zručnosti, kompetencie), od 22e./hod

Dátum nástupu:

ihneď/dohodou

Typ úväzku:     

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce:

Expert pre tvorbu analýzy bude zamestnancom APZ na dohodou o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu analytického výstupu,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov, za týmto účelom môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • komunikácia s kompetentným zamestnancom zamestnávateľa, ktorý bude zabezpečovať vznik finálneho výstupu na strane zamestnávateľa,
 • účasť na prezentácií výsledkov štúdie na odborných workshopoch,
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní pre zamestnávateľa na schválenie,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Požiadavky na zamestnanca:

expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne 4 roky,

expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov,

expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť/minimálne 6 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte,

expert 4 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť/ minimálne 10 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte, znalosť cudzieho jazyka,

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

Svoju odbornosť expert/expertka podloží relevantnými  dokumentami obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie, na akej pozícii pracoval/-a alebo potvrdením o relevantnej priamej skúsenosti s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti (potvrdením o praxi) alebo zoznamom publikovaných textov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • orientácia v problematike
 • dobrá práca s textom
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera (počas procesu tvorby analýzy sa predpokladá v Bratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.1.2020:

 • profesijný životopis v slovenskom jazyku s úplným popisom relevantnej praxe
 • doklady o odbornosti – potvrdenia o relevantnej praxi vrátane kontaktnej osoby resp.relevantné dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe/ alebo odkaz na web so zverejnením) viď požiadavky na zamestnanca

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Analýza potenciálnych návrhov opatrení na zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a zvýšenie príjmu do rodiny.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Posudzovaní budú iba kandidáti, ktorí v stanovenom termíne doručia všetky potrebné doklady. Vybraní uchádzači budú posúdení prostredníctvom posúdenia podkladov odbornou výberovou komisiou. V prípade potreby bude realizovaný aj osobný pohovor.

Vyhradzujeme si právo odpovedať iba vybraným kandidátom, za pochopenie ďakujeme.

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie k analýze:

V pokrízovom období bolo na Slovensku zvyšované daňovo odvodové zaťaženie práce s cieľom stabilizovať verejné rozpočty. V medzinárodnom porovnaní sa Slovenská republika v tomto zaťažení pohybuje na najvyšších priečkach. Viaceré medzinárodné organizácie vo svojich odporúčaniach navrhujú zníženie tohto zaťaženia s cieľom zvýšiť motiváciu pracovať a presunúť daňovú záťaž na spotrebu, prípadne iné zdroje. Prípadná aplikácia identifikovaných opatrení by viedla k zvýšeniu čistého príjmu zamestnancov a teda k zvýšeniu atraktivity práce na Slovensku. To by prispelo k zníženiu odlivu pracovných síl do zahraničia, prípadne návrat nemalého množstva Slovákov pracujúcich v cudzine. Zvýšenie čistého príjmu zamestnanca a príjmu do rodiny povedie k zvýšeniu kúpyschopnosti Slovákov, ktorá je jedným z dôležitých faktorov pre fungujúcu ekonomiku štátu.

Očakávané výsledky:

Identifikácia opatrení, ktoré umožnia zvýšiť čistý príjem zamestnanca a zmapovanie ďalších možností na zvýšenie príjmu do rodiny. Dokument má ambíciu byť prínosom pre zlepšenie sociálnej situácie zamestnaných a konkrétnymi návrhmi zvýšiť ich čistú mzdu. Analýza má ambíciu navrhnúť štátu alternatívu, kde môže nájsť na tieto opatrenia financie.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.