Hľadáme Experta na analytickú činnosť v oblasti pracovného práva

Názov pozície  Expert na analytickú činnosť v oblasti pracovného práva

APZD pripravuje analytický dokument zameraný na náročnosť administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v súvislosti so vznikom, trvaním a ukončením pracovného pomeru vrátane návrhu opatrení na zníženie tohto zaťaženia.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / t. č.   0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 19 eur/hod v závislosti od dĺžky odbornej praxe
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: od 1 do 4
Dátum pridania ponuky: 23. 8. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 7. 10. 2022
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Náplň pracovnej pozície:

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu analytického výstupu,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov, za týmto účelom môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • komunikácia s kompetentným zamestnancom zamestnávateľa, ktorý bude zabezpečovať vznik finálneho výstupu na strane zamestnávateľa,
 • účasť na prezentácií výsledkov štúdie na odborných workshopoch,
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní pre zamestnávateľa na schválenie,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Uvedené činnosti budú vykonávané v rámci  národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu  ITMS 312031V749 v rámci prípravy analytického výstupu: Náročnosť administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v súvislosti so vznikom, trvaním a ukončením pracovného pomeru vrátane návrhu opatrení na zníženie tohto zaťaženia.

Bližšie informácie ohľadom výberového konania:

Prichádzajúce životopisy sa budú vyhodnocovať v troch kolách.

 1. kolo vyhodnocujeme 9. 9. 2022
 2. kolo vyhodnocujeme 30. 9. 2022
 3. kolo vyhodnocujeme 7. 10. 2022

 

Požiadavky na kandidáta:

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • ekonomické
 • právnické
 • filozofické a humanitárne
 • iné

Predchádzajúca prax:

 • 4 roky

V oblasti:

 • ľudských zdrojov
 • pracovnoprávnych vzťahov
 • práva
 • legislatívy

Jazykové zručnosti:

 • ľubovoľný cudzí jazyk – minimálne úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Word – úroveň pokročilá

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • komunikačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na výsledok
 • analytické myslenie

Benefity:      

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • práca z domu dohodou

                                 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 7. 10. 2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Expert na analytickú činnosť v oblasti pracovného práva“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.