Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom. Má najmenej piatich členov, ktorými sú predseda Dozornej rady a ostatní členovia. Volí ich Valné zhromaždenie na tri roky.

Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore a Prezídiu. Členom nemôže byť generálny sekretár APZD, ani zamestnanec Sekretariátu. Člen Dozornej rady sa nesmie podieľať na výkone činností, spojených s hospodárením APZD.

Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru.

Do právomoci Dozornej rady patrí vykonávanie kontroly hospodárenia s prostriedkami APZD a plnenie ďalších kontrolných úloh, ktoré jej svojim rozhodnutím určí Valné zhromaždenie, alebo o ktorých vykonanie ju požiada Prezident, Prezídium alebo Výkonný výbor.