Dotazník MH SR pre podnikateľov: Akým prekážkam čelíte pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj?

Ministerstvo hospodárstva SR deklaruje, že sa dlhodobo snaží o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu.

Na základe uznesenia vlády č. 327 z 28. júna 2017 k Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bola ministrovi hospodárstva uložená úloha „v spolupráci s ministrom financií vypracovať analýzu súčasného stavu administrácie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj z hľadiska daňových subjektov“.

Na základe uvedeného ministerstvo vypracovalo návrh dotazníka o využívaní „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj. Cieľom dotazníka je zistiť, akým prekážkam a problémom čelia podnikatelia pri uplatňovaní superodpočtu, aké sú dôvody nezáujmu zo strany podnikateľov o tento druh daňového zvýhodnenia a aké formy podpory by uvítali v tomto smere.

Dotazník je dostupný do 30. apríla 2019
na https://www.survio.com/survey/d/Q3L9P6Z2A1L5F7V2O