Dopĺňame naše rady o pozíciu marketingového a event špecialistu

Názov pozície: Marketingový a event špecialista

 

Si typ človeka „idem, riešim“? Máš organizáciu v krvi a všetko čoho sa chytíš považuješ za projekt? Máš skúsenosti s organizáciou eventov 200+? Naše interné eventy sú našou pýchou a preto musia byť tip-top od priestorov, jedla, cez program až po pani v šatni. Zároveň je dôležité, aby si vedel sledovať aktuálne trendy, a podieľal sa na vyhľadávaní marketingových príležitostí. Hľadáme človeka, ktorý by doplnil rady nášho mladého a dynamického tímu práve o túto chýbajúcu pozíciu.

 

 

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / t. č. 0950 259 412
Minimálny ponúkaný plat (v hrubom) 1 200 eur
Termín nástupu: dohodou
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 22.12.2021
Termín pre zasielanie žiadostí: 21.1.2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

pracovný pomer na dobu určitú

 

Náplň pracovnej pozície:

Event agenda

 • komplexné organizovanie podujatí – semináre, porady, rokovania, valné zhromaždenie, ples, konferencie, teambuilding a i.,
 • vyhľadávanie potenciálnych miest na usporadúvanie spoločenských akcií a podujatí,
 • uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok,
 • sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu,
 • kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov,
 • vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných akcií a podujatí,
 • analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.

Marketingová agenda

 • podieľanie sa na budovaní brandingu organizácie,
 • podieľanie sa na nastavovaní, implementácií a kontrole plnenia základných marketingových cieľov organizácie,
 • správa a rozvoj sociálnych sietí organizácie (Facebook, Instagram, LinkedIn),
 • nahrávanie podcastov,
 • spolupráca s internou grafičkou a interným redaktorom na tvorbe grafických návrhov, vizuálov (sociálne siete, letáky, bannery, roll-upy a i.)
 • sledovanie aktuálnych trendov v oblasti marketingu a sociálnych sietí,
 • analýza a vyhodnocovanie marketingových aktivít,
 • vyhľadávanie inovatívnych marketingových možností.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

 

Zameranie:

obchod, marketing a reklama

 

Predchádzajúca prax:

min. 4 roky

 

V oblasti:

marketing, reklama

organizovanie podujatí

 

Jazykové zručnosti:

Anglický jazyk – úroveň B1

Anglický jazyk – úroveň B2

 

Počítačové zručnosti:

MS Outlook – úroveň stredne pokročilá

MS Word  – úroveň pokročilá

MS Excel –  úroveň pokročilá

MS PowerPoint – úroveň pokročilá

MS Teams

Canva

 

Iné zručnosti:

výborná znalosť slovenského jazyka

aktívny vodič – vodičský preukaz B

priame jednanie

schopnosť organizovať si prácu

schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy

schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie

komunikačné zručnosti

prezentačné zručnosti

organizačné zručnosti

reprezentatívne vystupovanie

systémové plánovanie

event manažment, digitálny marketing, networking

 

Osobnostné predpoklady:

svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť

schopnosť prevziať zodpovednosť

samostatnosť

iniciatívnosť

precíznosť

flexibilita

zdravý „sedliacky“ rozum

otvorenosť voči zmenám

lojálnosť

orientácia na výsledok

schopnosť doťahovať veci do konca

odolnosť voči stresu

kreatívne riešenie problémov

záujem na blahu organizácie

vysoká miera kreativity, dodržiavanie termínov

 

Benefity:        

flexibilný pracovný čas

dynamický mladý kolektív

príjemné pracovné prostredie

občerstvenie a pitný režim

teambuilding

možnosti vzdelávania

výučba anglického jazyka

možnosť nárastu mzdy

možnosť kariérneho rastu

                                              

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 21.01.2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Marketingový a event špecialista“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.