Do tímu prijmeme odborníka na európsku legislatívu

Odborník/odborníčka na európsku legislatívu

Počet voľných pracovných miest:         

1

Miesto výkonu práce:

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom): 

1 830 eur

Dátum nástupu:

ihneď/dohodou

Dátum pridania ponuky:

20. 2. 2020

Pracovný pomer a mimopracovný pomer:

na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Pracovná oblasť: 

právo/legislatíva

Termín výberového konania:

20. 3. 2020

Náplň (druh práce):

 • monitoring materiálov v európskom legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „NP PKSD“)
 • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych európskych právnych predpisov súvisiacich so sociálnym dialógom
 • príprava legislatívnych materiálov
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch, pripomienkových a rozporových konaniach
 • zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy
 • pravidelná komunikácia s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy
 • právna podpora činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov pre účely dosiahnutia cieľov NP PKSD
 • právna podpora odborných komisií APZ
 • iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze Odborník na európsku legislatívu)
 • podmienkou je preukázaná skúsenosť s legislatívou EÚ a s orgánmi EÚ

Ponúkané výhody:

Možnosť kariérneho rastu, práca v dynamickom a príjemnom kolektíve, variabilná pracovná náplň

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: 

VŠ II. stupňa

Požadovaná prax: 

minimálne 4 roky preukázateľnej odbornej praxe

Iné:    

znalosť cudzieho jazyka

Zručnosti:

ovládanie PC- MS Office balík – pokročilý

dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka

Schopnosti:

kritické myslenie

samostatnosť

zodpovednosť

zmysel pre detail

chuť učiť sa nové veci

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 18. 3. 2020 v slovenskom jazyku žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis. Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

alebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Asociácia priemyselných zväzov
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.