Do tímu hľadáme interného redaktora/redaktorku s výbornou slovenčinou

Interný redaktor/interná redaktorka

Hľadáme človeka, ktorý aj zložité témy dokáže komunikovať jednoducho, zrozumiteľne a ktorý zvládne viac mediálnych výstupov denne.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / 0950 259 412

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 500 eur

Termín nástupu: ihneď

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 12. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 10. 1. 2022

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • príprava tlačových správ a vyjadrení pre médiá,
 • koordinácia obsahu pre web, newslettre a social media spolu s Marketing špecialistom,
 • tvorba komunikačného plánu,
 • koordinácia interného tímu expertov pri tvorbe odborných stanovísk
 • komunikácia s novinármi,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov nadriadeného.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • žurnalistika, marketing, masmédiá

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • na pozícii PR manažéra, hovorcu

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň A2

Počítačové zručnosti:

 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • WordPress

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť, cieľavedomosť, iniciatívnosť
 • precíznosť, vytrvalosť, flexibilita
 • zdravý „sedliacky“ rozum, otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť, schopnosť pracovať v tíme,
 • orientácia na detail, orientácia na výsledok,
 • schopnosť doťahovať veci do konca, odolnosť voči stresu, schopnosť priorizovať činnosti
 • systémové myslenie,
 • kreatívne riešenie problémov
 • záujem na blahu organizácie

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu
 • práca z domu – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 10.1.2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Interný redaktor“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.