Orgány APZD

Sekretariát

Sekretariát je administratívnym a výkonným pracoviskom APZD, ktoré zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo Stanov APZD a rozhodnutí orgánov APZD. Zároveň je…

Rada starších

Rada Seniorov je poradný orgán APZD, ktorý je tvorený z významných osobností, pôsobiacich v uplynulom období v štruktúrach Asociácie priemyselných…

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom. Má najmenej piatich členov, ktorými sú predseda Dozornej rady a ostatní členovia. Volí ich Valné zhromaždenie…

Výkonný výbor

Výkonný výbor je kolektívnym riadiacim, rozhodovacím a spoločne s prezidentom APZD aj štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený rozhodovať vo všetkých…

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom APZD. V období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia môže nevyhnutné operatívne rozhodnutia urobiť Prezident a Prezídium po predchádzajúcom…

Prezídium

Prezídium je kolektívnym, riadiacim a výkonným orgánom APZD. Členmi Prezídia sú prezident a viceprezidenti. Na rokovanie Prezídia sa vždy pozýva…