Asociácia priemyselných zväzov a jej členské firmy adresovali vláde „protivírusové dvadsatoro“

Asociácia priemyselných zväzov v pondelok doručila formou listu súčasnému ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi, ale aj budúcemu šéfovi rezortu Richardovi Sulíkovi „protivírusové dvadsatoro“. Obsahuje opatrenia, ktoré vznikli z iniciatívy oslovených zamestnávateľských a priemyselných zväzov vrátane APZ a jej členských firiem či ministerstva hospodárstva. Priemysel pokračuje v rokovaniach s vládou o ich zavedení. Súbor navrhovaných opatrení je rozdelený do troch kategórií:

 1. Legislatívne návrhy potrebné prijať bezodkladne (na prvej schôdzi NR SR)
 2. Legislatívne návrhy potrebné prijať v priebehu nasledujúcich týždňov
 3. Opatrenia, o ktorých je potrebné bezodkladne začať rokovanie s príslušnými inštitúciami

„V krátkodobých opatreniach sme dnes takmer v zhode. K dohode sme zatiaľ neprišli v prípade niektorých dlhodobých opatrení, ktoré sú podľa nás dôležité,“ približuje Andrej Lasz, generálny sekretár APZ.

Ide napríklad o prijatie osobitného zákona o náhrade mzdových výdavkov (vrátane zdravotných a sociálnych odvodov) v zmysle ktorého, po vzore Dánska či Belgicka, by boli zamestnávateľom nahradené celkové mzdové výdavky vynaložené počas nariadenej či dobrovoľnej odstávky výroby do výšky 75 % celkových mzdových výdavkov na základe ich reálneho vyčíslenia mimo schém štátnej pomoci.

„Aktuálna situácia na Slovensku si vyžaduje, aby nastupujúca vláda SR pristúpila k okamžitej príprave spoločných opatrení, ktoré budú v maximálnej miere minimalizovať negatívne dopady na podnikateľský sektor a ekonomiku Slovenskej republiky. V tejto súvislosti, vychádzajúc z výstupov rokovania zamestnávateľských zväzov a štátu, si Vás dovoľujeme požiadať o urýchlené prijatie „protivírusového dvadsatora,“ uvádzajú firmy združené v APZ v liste s opatreniami súčasnému i budúcemu ministrovi hospodárstva.

Protivírusové dvadsatoro:

 • odloženie povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.
 • odloženie povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30. 6. 2020, a zároveň oslobodiť podanie žiadosti o povolenie odkladu platenia úhrady dane od správnych poplatkov.
 • plošné zrušenie povinnosti všetkých daňovníkov platiť preddavky na daň z príjmu do 30. 6. 2020.
 • zrušenie povinnosti zasielania platieb za DPH na 3 mesiace (podnikatelia by mohli podávať výkaz v riadnom termíne, ktorý sa však zúčtuje až po 3 mesiacoch a DPH sa rozpočíta do splátok na ďalšie 6-mesačné obdobie).
 • zavedenie odkladu úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 (3 mesiace) pre právnické osoby a SZČO. Výška dočasne odložených platieb bude následne rozpočítaná do nasledujúcich 18 mesiacov – počnúc od júla 2020 najneskôr do decembra 2021, prípadne bude za vopred stanovených podmienok úplne odpustená.
 • úplne oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi.
 • zavedenie nového inštitútu s názvom “Karanténna práceneschopnosť”. Je potrebné upraviť podmienky nároku na nemocenské tak, aby bol nárok na nemocenské v prípade nariadeného karanténneho opatrenia vyplácaný už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti Sociálnou poisťovňou.
 • financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020, čím by sa zabezpečilo zníženie TPS a v konečnom dôsledku aj koncovej ceny elektriny pre FO a PO – mimo už existujúcej úľavy TPS (aktuálne je vyhlásená výzva MH SR).
 • automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020. Zároveň zabezpečiť, aby neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020, nebolo považované za porušenie povinností držiteľa vozidla a oneskorenie vykonania technickej alebo emisnej kontroly nebolo penalizované.
 • oslobodenie spoločnosti od platenia pokút, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a obmedzenie výkonu kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov minimálne do júna 2020 (s výnimkou kontrol priamo týkajúcich sa dodržiavania povinností súvisiacich s vírusom COVID – 19).
 • predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín. Aktuálna lehota je 10 dní od vyclenia, pričom v prípade nezaplatenia colného dlhu DÚ môže okamžite uvaliť exekúciu na účet spoločnosti.

Zároveň sme si dovolili navrhnúť, aby NR SR v riadnom legislatívnom konaní do konca roka 2020 prijala opatrenia smerujúce k zmierneniu škôd spôsobených ekonomickým spomalením, a to najmä:

 • prijala osobitný zákon o náhrade mzdových výdavkov (vrátane zdravotných a sociálnych odvodov) v zmysle ktorého, po vzore Dánska či Belgicka, budú zamestnávateľom nahradené celkové mzdové výdavky vynaložené počas nariadenej či dobrovoľnej odstávky výroby do výšky 75 % celkových mzdových výdavkov na základe ich reálneho vyčíslenia mimo schém štátnej pomoci.
 • zjednodušila podmienky poskytovania príspevku na udržanie pracovného miesta a umožnila jeho poskytovanie aj pre MSP a SZČO. Je potrebné upraviť schému príspevku z de minimis na veľkú schému štátnej pomoci a skrátiť lehotu z 3 mesiacov na okamžitú možnosť podávania žiadosti, prípadne prijať ďalšie úpravy, ktoré povedú k zavedeniu inštitútu “Kurzarbeit” do podmienok SR.
 • upravila možnosť odpisu daňovej straty tak, aby sa odpis daňovej straty nelimitoval žiadnym spôsobom (Rakúsko), prípadne limitoval len určitým obdobím (Česká republika – 7 rokov).

Na záver je potrebné urýchlene iniciovať rokovania medzi vládou SR a príslušnými zodpovednými inštitúciami tak, aby došlo k vytvoreniu optimálnych podmienok na zachovanie celkovej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. V tejto súvislosti odporúčame iniciovať:

 • rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri.
 • rokovanie s bankami o možnostiach zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov), ako aj právnické osoby.
 • rokovanie s bankami o možnostiach zavedenia špecificky vytvoreného bankového produktu, ktorý pomôže firmám prekonať nepriaznivú finančnú situáciu spôsobenú negatívnymi dopadmi protivírusových opatrení (napr. otvorenie bezúročných úverových liniek podnikateľom, pričom ručiteľom by mohol byť štát).
 • rokovanie so SZRB za účelom zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých a nízko (alebo vôbec) úročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch – pre preklenutie obdobia núdzového stavu. Osobitne zohľadniť existenčnú zraniteľnosť mikro, malých astredných podnikov.
 • diskusiu na úrovni EÚ o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky.
 • diskusiu s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.

Rozhovor o opatreniach pre trend.sk nájdete TU