APZD vníma nový odpočet výdavkov na investície ako významný impulz na reštart ekonomiky po koronakríze

Nový nástroj vo forme daňového odpisu pomôže slovenským podnikom a priláka viac investorov zo zahraničia. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy víta schválenie novely daňového poriadku, ktorá zavádza dodatočný superodpočet výdavkov na investície vo výške až do 55 % daňového odpisu z investovaného majetku. Percentuálna výška odpočtu závisí od výšky preinvestovanej sumy.

Odpočet nákladov je určený podnikateľom, ktorí investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou (Priemysel 4.0). Môže pritom ísť o hmotný majetok, napríklad technické vybavenie – generátory, transformátory, batérie, elektrické motory, ale aj investície do nehmotného majetku, najmä softvéru či zabezpečenie automatizácie výrobných procesov, digitalizácie a podobne. Aby mohli firmy odpočet využiť, je nutné, aby pripravili 4-ročný investičný plán. Celková investícia musí presiahnuť sedemnásobok priemernej ročnej výšky investícií z posledných troch rokov. Po splnení všetkých podmienok si podnikateľ v konečnom dôsledku uplatnením zvýšeného odpočtu dodatočne zníži základ dane. Čím viac preinvestuje, tým vyššia je následná výška odpočtu. Napríklad, ak za investičné obdobie preinvestuje 3 milióny eur, odpočet bude vo výške 15 %. Ak však zainvestuje viac ako 50 miliónov eur, superodpočet bude až 50 % daňového odpisu z tohto majetku.

„Nový nástroj považujeme za dôležitú pomoc pre podnikateľov, ktorá je férová a spravodlivá. Zároveň oceňujeme, že nejde o inštitút štátnej pomoci, čo pre firmy znamená oveľa menej byrokratických úkonov,“ vysvetľuje generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy bola súčinná v celom procese pripomienkovania návrhu novely daňového poriadku. Finálne znenie hodnotí pozitívne. „Návrh na zavedenie odpočtu pri investíciách s pridanou hodnotou sme od začiatku odporúčali ako impulz na reštart slovenskej ekonomiky po koronakríze. Hospodárstvo potrebuje nové podnety a nástroje na oživenie trhu. Schválený odpočet môže významne pomôcť rozšíriť výrobu na Slovensku. Zavedením nového inštitútu na odpočet sa zásadne posilňuje konkurencieschopnosť Slovenska v očiach zahraničných trhov“, hovorí prezident APZD Alexej Beljajev.

Nový nástroj je určený pre domácich aj zahraničných podnikateľov. Odpočet sa uplatní počas celej doby odpisovania investovaného majetku, najviac však počas desiatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. „Kým zavedenie tohto daňového odpočtu vítame, nerozumieme, prečo sa rovnakým predpisom znížila výška superodpočtu na vedu a výskum z 200 na 100 %. Superodpočet na vedu a výskum považujeme za opatrenie, ktoré za ostatné roky významne zvýšilo inovatívny výkon slovenského priemyslu a prispievalo k podpore aplikovaného výskumu vo firmách. Práve výskum a vývoj je cesta, ktorou by sme mali ísť“, uzatvára Andrej Lasz.

Novela daňového poriadku prešla v parlamente a mieri do Prezidentského paláca.