APZ prijme odborníka na európsku legislatívu

Miesto výkonu práce:

Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Ponúkaný plat (v hrubom):

od 1 700 eur

Termín nástupu:

ihneď / dohodou

Počet pracovných pozícii:

1

Dátum pridania ponuky:

1. 7. 2020

Druh pracovného pomeru:

na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Pracovná oblasť:

právo/Legislatíva

Náplň práce:

 • monitoring materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „NP PKSD“)
 • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich s európskou legislatívou
 • príprava legislatívnych materiálov
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch, pripomienkových a rozporových konaniach
 • zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy
 • pravidelná komunikácia s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy
 • právna podpora činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov pre účely dosiahnutia cieľov NP PKSD
 • právna podpora odborných komisií APZ
 • iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze – Legislatívec)
 • podmienkou je preukázaná skúsenosť s európskou legislatívou

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:

ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax:

min. 4 roky preukázateľná odborná prax

Iné:

znalosť cudzieho jazyka, skúsenosti s prácou na Ministerstve výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • kritické myslenie
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • časová flexibilita

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31. 8. 2020 žiadosť o prijatie do zamestnania (Ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazykuvo forme Europass (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 2. Motivačný list zahŕňajúci relevantné skúsenosti;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 – ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.