APZ obhajuje záujmy priemyslu aj v európskom sociálnom dialógu. V roku 2020 sa stala členom EHSV

V rámci funkčného obdobia 2020 – 2025 sa doposiaľ uskutočnili dve plenárne zasadnutia. Na prvom, ustanovujúcom, zvolilo plénum za novú predsedníčkou Christu Schwengovú z Rakúska. Diskutujúci sa zhodli, že únia potrebuje byť jednotná, aby dokázala prekonať hospodárske a sociálne dôsledky ochorenia COVID-19. APZ na rokovaniach zastupuje generálny sekretár Andrej Lasz.

Výber tém, ktoré zatiaľ otvoril Európsky hospodársky a sociálny výbor:

Sociálny dialóg ako dôležitý pilier hospodárskej udržateľnosti a odolnosti ekonomík s prihliadnutím na vplyv živej verejnej diskusie v členských štátoch

Výzva a vízia EHVS zaviesť nový mechanizmus, ktorý by sociálnym partnerom umožnil konzultácie legislatívy aj na vnútroštátnej úrovni.  Cieľom je zefektívniť a posilniť sociálny dialóg a skvalitniť jeho výsledky.

Podpora zamestnanosti mladých ľudí – most k pracovným miestam pre ďalšie generácie

Prerokovaný návrh predstavuje posilnenie záruk mladých ľudí v otázke ich začlenenia na trh práce pri plnom rešpektovaní holistického a integrovaného prístupu.

Priemyselná transformácia na ekologické a digitálne európske hospodárstvo

Európa prechádza zelenou a digitálnou transformáciou. Európske inštitúcie sa zaviazali zabezpečiť, aby ľudia zostali v strede pozornosti. Príspevok sociálnych partnerov je pri príprave na budúce výzvy v oblasti hospodárstva, priemyslu a sociálnej ochrany nevyhnutný. EHSV vníma úlohu podnikania a zapojenia súkromného sektora pri uskutočňovaní štrukturálnych zmien za kľúč k priemyselnej transformácii.

Európsky program zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Program stanovuje politické priority a opatrenia, ktoré sú zamerané na poskytovanie odbornej prípravy stále väčšiemu počtu osôb, najmä v oblasti zručností potrebných pre pracovné zručnosti s dôrazom na zelenú a digitálnu transformáciu. Podľa EHSV sú validácia vzdelávania, ako aj vzdelávacích kurzov, spolu s nadobudnutím mäkkých zručností, sociálnych a občianskych kompetencii, v rámci procesu transformácie trhu práce, kľúčové.  Pri koncipovaní Paktu zručností pre zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovníkov a v procese zlepšovania systému odborného vzdelávania, zohrávajú sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti dôležitú úlohu.

Vodíková stratégia pre klimaticky neutrálnu Európu

Podľa EHSV musí EÚ prekonať krízu COVID-19 vytvorením nového modelu spoločnosti, ktorý umožní, aby boli naše hospodárstva ekologickejšie, spravodlivejšie a odolnejšie voči budúcim šokom. Európske fondy na zotavenie musia umožniť podnikom, inovátorom, pracovníkom a investorom potvrdiť ich úlohu svetových lídrov na rozširujúcich sa trhoch s čistou energiou. EHSV zastáva názor, že konkurencieschopnosť európskych podnikov sa zakladá na ich inovačnej schopnosti. Výskum a inovácie tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní odolnosti našej spoločnosti, ktorá bola potlačená pandémiou COVID-19. Za týmto účelom EHSV vníma potrebu poskytnúť dostatočné rozpočtové zdroje pre čistú energiu v rámci programu Horizont Európa a Európskej rady pre inovácie.

Stratégia integrácie energetického systému EÚ

Integrácia elektrického systému do vykurovacieho a dopravného systému je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality, cieľa bezpečnosti dodávok energie, ktorý zahŕňa aj zníženie dovozu energie a cieľa prijateľných cien pre európskych spotrebiteľov a európske hospodárstvo. EHSV zastáva názor, že integrácia systému môže naštartovať inováciu v európskom hospodárstve, a tým zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva len za predpokladu, ak sa na integráciu systému využije najmä potenciál digitalizácie pri starostlivom vyvážení ich používania.

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa najbližšie stretne až v novom roku. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude opäť formou online.