APZ na svojom Valnom zhromaždení adresovala štátnej správe akútne výzvy priemyslu

Naša krajina je 7. najpriemyselnejším štátom Európskej únie. V priemysle pracujú – priamo alebo nepriamo – traja z desiatich zamestnancov. Spracovateľský priemysel zároveň tvorí jednu tretinu pridanej hodnoty vytvorenej na našom území. Budúcnosť Slovenska preto závisí aj od sily a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov. Medzi ich najzávažnejšie problémy patrí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, školstvo, ktoré nereaguje na potreby priemyslu a stagnujúci aplikovaný výskum. 

Slovenskému priemyslu sa aktuálne darí, no ak chce napredovať a smerovať k trvalo udržateľnej sile v konkurenčnom boji, musí už dnes čeliť niekoľkým výzvam. Predstavitelia Asociácie priemyselných zväzov (APZ) a zástupcovia najväčších priemyselných podnikov z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho priemyslu, hutníctva a baníctva tieto výzvy naformulovali a predniesli predstaviteľom štátnej správy na verejnej časti Valného zhromaždenia APZ.

4. Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov

„V konštruktívnom dialógu so štátom sme ako vyššia zamestnávateľská organizácia aj naďalej pripravení prinášať riešenia. Žiadame zrýchliť tempo výstavby cestnej infraštruktúry, dobudovať sieť diaľnic a predstaviť plán výstavby nových železničných tratí a prístavov. Nevyhnutné je i sfunkčnenie digitalizácie štátnej správy. Uvítali by sme intenzívnejšiu komunikáciu s analytickými jednotkami ministerstiev. Ponúkame, že APZ im bude poskytovať spätnú väzbu k dopadom na priemysel,“  vyjadril sa prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev.

Mladých nebaví matematika, v priemysle nemá kto pracovať 

Za jeden z najvypuklejších problémov považuje APZ nedostatok kvalifikovaných absolventov stredných i vysokých škôl. V odvetviach, ktoré zastupuje, budeme do roku 2020 potrebovať 45 000 zamestnancov (25 % vysokoškolských a 75 % stredoškolských). Najväčší nedostatok pracovnej sily predpokladáme v odvetví strojárstva.

„Slovenské školstvo nevyhnutne potrebuje optimalizáciu siete stredných škôl a vybudovanie novej štruktúry odborov s profilmi absolventov podľa požiadaviek trhu práce. Žiadame, aby uplatniteľnosť absolventov na trhu práce bola kľúčovým aspektom financovania odborného vzdelávania. Dnes financujeme odbory a smery, na ktoré nie je spoločenská objednávka. Len na stredné školstvo tým pádom vynakladáme ročne 250 miliónov eur zbytočne,“ konštatuje viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek.

Čísla hovoria, že 57 % absolventov vysokých škôl a 63 % absolventov SOŠ nepracuje po skončení školy vo svojom odbore.

Dôležité je tiež pokračovať v zefektívnení duálneho vzdelávania tak, aby sa do roku 2020 zapojilo 12 000 žiakov. Aktuálne ich je približne 2 500, z toho 85 % reprezentuje APZ.

Zľava: generálny sekretár APZ Andrej Lasz, prezident APZ Alexej Beljajev, viceprezident APZ a prezident ZAP SR Alexander Matušek, viceprezident APZ a prezident ZEP SR Róbert Verbich, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček

Priemyselné podniky žiadajú opätovné zavedenie povinnej maturity z matematiky, vytvorenie centier orientácie a kariérneho poradenstva pre žiakov a rodičov priamo na základných a stredných školách a realizáciu aktivít na budovanie pozitívneho vzťahu k technickým predmetom už od materskej školy.

APZ oceňuje zavedenie profesijného bakalára vo vybraných študijných programoch, avšak aj v prípade vysokých škôl chýba študentom prax počas štúdia. Podľa skúseností priemyselných podnikov je po nástupe do zamestnania potrebné niekoľkomesačné zaúčanie absolventa.

Potreba cudzincov i zmien v mzdovej politike 

So situáciou v školstve súvisí aj nepriaznivý stav na trhu práce, ktorý sú zamestnávatelia nútení riešiť dovozom pracovníkov spoza hraníc, pretože ich potrebujú ihneď. „Členovia APZ uvítali zrýchlenie procesu dovozu pracovnej sily a prijatie zoznamu nedostatkových profesií. Do budúcnosti však žiadame zamerať sa na sezónne zamestnávanie v priemysle, navýšiť kapacity zastupiteľských úradov a cudzineckej polície, vyriešiť problém s ubytovaním dovezených zamestnancov a znížiť administratívnu náročnosť procesu,“ vymenováva ďalšie potrebné kroky Róbert Verbich, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Ďalšou oblasťou, v ktorej APZ žiada zmeny, je mzdová politika. Pri dnešnej situácii na trhu práce štát nemusí zasahovať do mzdových politík firiem. Odbory a zamestnávatelia sa vedia na výške miezd dohodnúť sami. „Výsledkom je, že nárasty miezd medziročne vysoko prekračujú produktivitu práce. Do budúcnosti navrhujeme zvážiť iné možnosti zvýšenia príjmu do rodiny,“ konštatuje Róbert Verbich.

4. Valné zhromaždenie APZ

Priemyselným podnikom chýbajú možnosti na vedu a výskum 

Vo všeobecnosti je budúcnosť slovenských priemyselných firiem podmienená i schopnosťou inovovať. Rozvoj vedy a výskumu v priemysle vníma APZ ako jeden z rozhodujúcich faktorov v konkurenčnom boji so zahraničnými hráčmi. Pre porovnanie – do vedy, výskumu a inovácií (VVI) investovali krajiny OECD v roku 2016 2,349 % HDP, pričom podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP.

Potrebujeme vytvoriť také prostredie pre VVI, aby mal domáci i zahraničný kapitál záujem investovať finančné prostriedky. Vďaka APZ sa odpočet na vedu a výskum zvýšil z 25 na 100 %. My žiadame až 200 % a rozšírenie kategórií nákladov, na ktoré sa dá superodpočet uplatniť,“ upresňuje prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev.

Univerzity disponujú vďaka Štrukturálnym a investičným fondom infraštruktúrou, ktorú nie je možné využívať na komerčné účely. APZ preto navrhuje dôkladné zmapovanie centier excelentnosti a zadefinovane, ktoré prístroje a najmä kedy by mohli byť využiteľné pre priemyselné podniky. Prišla priemyselná revolúcia a priemysel musí reagovať na nové požiadavky, ktoré so sebou prinesie. Či už v oblasti výskumu a inovácií alebo ľudského kapitálu.

Prezentácie z workshopovej časti VZ:

Workshop – Vzdelávanie – Milan Kuzma

Workshop – Trh práce – Michaela Sojáková

Workshop – Veda, výskum, inovácie – Martin Morháč

Prezentácie prezidenta a viceprezidentov APZ z verejnej časti VZ:

Alexej Beljajev – Bariéry stabilného podnikateľského prostredia, Veda a výskum

Alexander Matušek – Stav vzdelávania na Slovensku

Róbert Verbich – Situácia na trhu práce