APZ hľadá odborníka na tému minimálna mzda

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Analýza vzťahu zakotvenia predikovateľného systému určovania minimálnej mzdy a trhu práce

Počet voľných pracovných miest:

2 – 5

Miesto výkonu práce:  

dohodou

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Odmena:

(na základe kritérií = /kvalifikačné predpoklad / dĺžka praxe / vedomosti, zručnosti, kompetencie), od 22 eur/hod

Dátum nástupu:

ihneď/dohodou

Typ úväzku:      

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce:

Expert pre tvorbu analýzy bude zamestnancom APZ na dohodou o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie analýzy a zodpovednosť za jej obsah
 • komunikácia s ostatnými expertmi v jednotlivých fázach tvorby analýzy
 • prezentácia výsledkov štúdie na odborných workshopoch

Požiadavky na zamestnanca:

expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne 4 roky,

expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov,

expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť/minimálne 6 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte,

expert 4 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť/ minimálne 10 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte, znalosť cudzieho jazyka,

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

Svoju odbornosť expert/expertka podloží relevantnými  dokumentami obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie, na akej pozícií pracoval/-a alebo potvrdením o relevantnej priamej skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti  (potvrdením o praxi) alebo zoznamom publikovaných textov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
 • orientácia v problematike
 • dobrá práca s textom
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera (počas procesu tvorby analýzy sa predpokladá v Bratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30. 9. 2019:

 • profesijný životopis v slovenskom jazyku s úplným popisom relevantnej praxe
 • doklady o odbornosti – potvrdenia o relevantnej praxi vrátane kontaktnej osoby resp.relevantné dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe/ alebo odkaz na web so zverejnením)  viď požiadavky na zamestnanca

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Analýza v rámci NP PKSD partnera APZ – Minimálna mzda.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Posudzovaní budú iba kandidáti, ktorí v stanovenom termíne doručia všetky potrebné doklady. Vybraní uchádzači budú posúdení prostredníctvom posúdenia podkladov odbornou výberovou komisiou. V prípade potreby bude realizovaný aj osobný pohovor.

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie k analýze:

Potreba spracovania dokumentu vychádza zo súčasného stavu určovania minimálnej mzdy, ktorý je upravený v § 6 až 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Podľa zákona o minimálnej mzde sa na jej úprave majú dohodnúť sociálni partneri a v prípade nepredloženia dohody jej výšku navrhne štát. Dlhodobo však sledujeme, že sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodnú a v konečnom dôsledku jej výšku určuje štát, čo posúva otázku určovania minimálnej mzdy z roviny vecnej do roviny politickej. Preto sa súčasný stav pre sociálnych partnerov javí ako neefektívny. Rovnako tento stav neumožňuje predpokladať vývoj minimálnej mzdy do budúcnosti. Nepredvídateľnosť mzdových nákladov zamestnávateľov je ešte závažnejšia z dôvodu napojenia ďalších právnych predpisov na minimálnu mzdu, čo vo výsledku môže prinášať negatívne vplyvy na kvalitu a rast zamestnanosti. V konečnom dôsledku tento stav spôsobuje nestabilitu podnikateľského prostredia. Preto považujeme za vhodné vykonať analýzu právnej úpravy minimálnej mzdy v európskych krajinách a sformulovať návrhy dlhodobého zakotvenia vývoja minimálnej mzdy do slovenského právneho poriadku. Prínos dokumentu bude v spočívať v širokej aplikovateľnosti jeho odporúčaní a ich dosahu na zamestnancov, zamestnávateľov aj štát.  Výsledky dokumentu budú predstavovať základ pre odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny z právnych predpisov, pričom dokument prinesie návrhy vhodnejších riešení.

Očakávané výsledky:

Očakávaným výsledky dokumentu sú súbory údajov a odporúčania pre zamestnávateľov, sociálnych partnerov a štát ohľadom stanovenia vhodného modelu dlhodobého zakotvenia vývoja minimálnej mzdy za účelom predvídateľnosti nákladov. Výsledkom bude aj analýza vplyvu zvýšenia predvídateľnosti minimálnej mzdy na pozitívny vývoj konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Dokument prostredníctvom odporúčaní podporí aj profesionalizáciu sociálneho dialógu a skvalitnenie prípravy a pripomienkovania legislatívnych návrhov na tripartitnej úrovni.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.