APZ hľadá odborníka na tému daňovo-odvodové zaťaženie

Názov pozície:    Expert/ka na analytickú činnosť: Daňovo-odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami Európskej únie a jeho dopady na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu

Počet voľných pracovných miest:

2-5

Miesto výkonu práce:  

dohodou

Kontaktná osoba:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Odmena:

(na základe kritérií = /kvalifikačné predpoklad / dĺžka praxe / vedomosti, zručnosti, kompetencie), od 22 eur/hod

Dátum nástupu:

ihneď/dohodou

Typ úväzku:      

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce:

Expert pre tvorbu analýzy bude zamestnancom APZ na dohodou o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

  • vypracovanie analýzy a zodpovednosť za jej obsah
  • komunikácia s ostatnými expertmi v jednotlivých fázach tvorby analýzy
  • prezentácia výsledkov štúdie na odborných workshopoch

Požiadavky na zamestnanca:

expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne 4 roky,

expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov,

expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť/minimálne 6 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte,

expert 4 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť/ minimálne 10 rokov priamych skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti v projekte, znalosť cudzieho jazyka,

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

Svoju odbornosť expert/expertka podloží relevantnými  dokumentami obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie, na akej pozícií pracoval/-a alebo potvrdením o relevantnej priamej skúseností s pôsobením v oblasti, ktorá je predmetom odbornej činnosti  (potvrdením o praxi) alebo zoznamom publikovaných textov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka
  • orientácia v problematike
  • dobrá práca s textom
  • výborné analytické zručnosti
  • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera (počas procesu tvorby analýzy sa predpokladá v Bratislave)
  • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú 30.9.2019:

profesijný životopis v slovenskom jazyku s úplným popisom relevantnej praxe

  • doklady o odbornosti – potvrdenia o relevantnej praxi vrátane kontaktnej osoby resp.relevantné dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe/ alebo odkaz na web so zverejnením)  viď požiadavky na zamestnanca

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Analýza v rámci NP PKSD partnera APZ – Daňovo-odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami Európskej únie a jeho dopady na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Posudzovaní budú iba kandidáti, ktorí v stanovenom termíne doručia všetky potrebné doklady. Vybraní uchádzači budú posúdení prostredníctvom posúdenia podkladov odbornou výberovou komisiou. V prípade potreby bude realizovaný aj osobný pohovor.

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie k analýze:

Dokument poskytne APZ a jej členským zväzom ucelený a odborný pohľad na podmienky slovenských priemyselných podnikov, ale aj súbor dôležitých údajov, ktorý bude užitočný pri celkovom pohľade na tvorbu a pripomienkovanie legislatívy na Slovensku. Nájde využitie u všetkých sociálnych partnerov pri diskusii o  daňovo-odvodovom zaťažení s cieľom hľadať zjednodušenia, priamočiarosť, administratívnu nenáročnosť a v neposlednom rade jeho optimalizáciu. Analýza pomôže lepšie zadefinovať a odhadnúť predvídateľnosť podnikateľského prostredia. V rámci cieľu dokumentu vyhodnotiť kvalitu podnikateľského prostredia v porovnaní so štátmi EÚ v súvislosti so získavaním a zotrvaním zahraničných investorov, môže analýza pomôcť štátu (Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu) prilákať zahraničných investorov, čo je jednou z jeho dôležitých úloh.

Očakávané výsledky:

Očakávané výsledky sú hodnoverné informačné súbory údajov pre otvorenie odbornej diskusie sociálnych partnerov o aktuálnom daňovo-odvodovom zaťažení na Slovenku, ktorá môže viesť k jeho optimalizácii s cieľom zvýšiť finančnú stabilitu podnikov a ich konkurencieschopnosť vo vzťahu k zahraničným firmám na medzinárodnom trhu. Údaje o daňovom a odvodom zaťažení na Slovensku, ktoré poslúžia na porovnanie podnikateľského prostredia na Slovensku so štátmi EÚ v súvislosti so získavaním zahraničných investorov. Okrem daňovo-odvodového zaťaženia aj vo vzťahu k iným dôležitým faktorom, akými sú napríklad: kvantita a kvalita pracovnej sily, dopravná infraštruktúra či univerzitný výskum na Slovensku.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.