APZ hľadá do svojho tímu odborníka na oblasť vzdelávania

Názov pozície:

Odborník v oblasti vzdelávania

Počet voľných pracovných miest:          

1

Miesto výkonu práce:    

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:       

personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):         

1700 €

Dátum nástupu:    

ihneď/dohodou

Pracovný pomer a mimopracovný pomer:  

na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Pracovná oblasť:      

Vzdelávanie

Údaje o pracovnom mieste:

Náplň (druh práce):

 • vhodné pre rôzne vzdelania – pracovník ministerstva, učiteľ, a pod – podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou –  vzdelávaním
 • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť – vzdelávanie
 • odborná podpora právneho oddelenia v oblasti vzdelávania
 • koordinácia odborných aktivít organizácie v oblasti vzdelávania
 • poskytovania odborného poradenstva v predmetnej oblasti pre členské firmy
 • organizácia činnosti pracovných komisií v predmetnej oblasti
 • identifikácia problémov a potrieb zamestnávateľov v oblasti vzdelávania a formulácia návrhov riešení
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
 • účasť na stretnutiach so štátnou správou a členskými organizáciami
 • spracovanie odborných posudkov k predmetnej legislatíve
 • . monitorovanie stavu v predmetnej oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni
 • iná odborná expertná činnosť týkajúca sa aktivít sociálnych partnerov
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu na pracovnej pozícií (Expert na dennej báze – odborník)

Hľadáme človeka, ktorý sa nebojí: 

 • tvrdo pracovať
 • niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 • priznať si chybu
 • presadiť svoj nápad/názor v tíme

My za to ponúkame: 

 • šéfov, ktorí kvalitnú prácu oceňujú
 • tím, v ktorom sa dobré nápady neprehliadajú
 • inšpiratívnych kolegov
 • možnosť spolurozhodovať

Iné výhody:

 • možnosť mzdového rastu
 • variabilná pracovná náplň

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  

VŠ II. stupňa

Požadovaná prax:  

minimálne 4 roky odbornej praxe

Iné:     

znalosť cudzieho jazyka, skúsenosti s prácou na Ministerstve školstva SR výhodou

Zručnosti:

 • ovládanie PC- MS Office balík – pokročilý
 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka

Schopnosti:

 • kritické myslenie
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • chuť učiť sa nové veci

O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

jozef.budovsky@asociaciapz.eu

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.