APZ hľadá do svojho tímu odborníka na pracovnoprávne vzťahy

Názov pozície:

Odborník na pracovnoprávne vzťahy

Počet voľných pracovných miest:    

1

Miesto výkonu práce:        

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Kontaktná osoba:            

Jozef Budovský, jozef.budovsky@asociaciapz.eu

Základná zložka mzdy (v hrubom):      

1700€

Dátum nástupu:     

ihneď/dohodou

Pracovný pomer a mimopracovný pomer:           

na dobu určitú/neurčitú/dohoda

Pracovná oblasť:    

Pracovnoprávne vzťahy

Údaje o pracovnom mieste:

Náplň (druh práce):

 • vhodné pre rôzne vzdelania – pracovník ministerstva, personalista a pod. – podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou – pracovným právom, trhom práce, Zákonníkom práce
 • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť
 • odborná podpora právneho oddelenia v predmetnej oblasti
 • koordinácia odborných aktivít organizácie v predmetnej oblasti
 • poskytovania odborného poradenstva v predmetnej oblasti pre členské firmy
 • organizácia činnosti pracovných komisií v predmetnej oblasti
 • identifikácia problémov a potrieb zamestnávateľov v predmetnej oblasti a formulácia návrhov riešení
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
 • spracovanie odborných posudkov k predmetnej legislatíve
 • monitorovanie stavu v predmetnej oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni
 • účasť na stretnutiach so štátnou správou a členskými organizáciám
 • iná odborná expertná činnosť týkajúca sa aktivít sociálnych partnerov.
 • činnosti budú vykonávané v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu na pracovnej pozícií (Expert na dennej báze – odborník)

Ponúkané výhody:

 • možnosť mzdového rastu
 • variabilná pracovná náplň
 • práca v dynamickom prostredí a príjemnom kolektíve
 • možnosť osobnostného rastu

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:              

VŠ II. stupňa

Požadovaná prax:    

minimálne 4 roky odbornej praxe

Iné:                       

znalosť cudzieho jazyka, práca na príslušných ministerstvách výhodou

Zručnosti:

 • ovládanie PC- MS Office balík – pokročilý
 • dobrá znalosť pravopisu slovenského jazyka

Schopnosti:

 • kritické myslenie
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • chuť učiť sa nové veci

O Asociácii priemyselných zväzov:

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.06.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnou prílohou je podpísaný profesijný životopis.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

jozef.budovsky@asociaciapz.eu

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Asociácia priemyselných zväzov

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.